สายงานด้านวิทยาศาสตร์


มหาวิทยาลัยมหิดล มีการเปิดสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาวิชา โดยมีลักษณะเฉพาะของแต่ละหลักสูตรแตกต่างกันออกไป ทำให้การประกอบอาชีพในอนาคตจะมีความแตกต่างออกไปตามสาขาวิชาที่ผู้เรียนสนใจศึกษา และเป็นสาขาวิชาที่ผู้เรียนจะสามารถนำไปใช้เป็นองค์ความรู้พื้นฐาน ทักษะและประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพตามสายงานที่แตกต่างกัน