การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ปัจจุบันการเรียนรู้ภายในห้องเรียนนั้นไม่เพียงพอต่อการศึกษาเรียนรู้และการทำงานอีกต่อไป ดังนั้นการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยยกระดับความรู้ให้มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแหล่งรู้ออนไลน์ (Online Learning Platform) ก็จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการเรียนรู้ดังกล่าว ตามคำว่า “การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)