โครงการ Career Support Services

โครงการ Career Support Services

มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายการดำเนินงานโครงการ Career Support Services เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลสามารถเข้าถึงตลาดแรงงานสำหรับการทำงาน การฝึกงาน การทำงาน Part time และการศึกษาต่อ ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลแนะนำอาชีพ ลักษณะงาน แนะแนวทางการสมัครงาน การเพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนโยบายด้านการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล