MU Career Advancement Program: MUCAP

Capture Future Together

MU Career Advancement Program: MUCAP Batch 3

โครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 3 (MU Career Advancement Program: MUCAP Batch 3) ภายใต้โครงการ Career Support Services มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมุ่งเน้นการสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ผ่านรูปแบบการให้คำปรึกษาระบบพี่เลี้ยงแบบกลุ่ม (Mentoring System) โดยเรียนเชิญศิษย์เก่าพี่เลี้ยง (Mentor) ที่มีคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมในการให้คำปรึกษาทางอาชีพ (Mentoring System) เพื่อถ่ายทอดความรู้ แนวคิด มุมมอง ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ที่สะสมมาและมีคุณค่าให้แก่นักศึกษา (Mentee) ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เสริมสร้างทักษะ มุมมอง แนวคิด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MUCAP III Mentor

กิจกรรมภายใต้โครงการ MUCAP Batch 3

MUCAP Mentee Interview

คัดเลือกนักศึกษาที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ

MUCAP Batch 3 Orientation

แนะนำแนวทางการเข้าร่วมโครงการ และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมโครงการ

Mentoring Session

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพูดคุย แนะนำแนวทางตามสายอาชีพอย่างอิสระ จาก Mentor

Career Roundtable

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตามสายอาชีพที่สนใจจากผู้เขียวชาญ

MUCAP Farewell

แบ่งปันเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นตลอดการเข้าร่วมโครงการ

MUCAP II Mentor Testimonials

Sharing from Mentor (MUCAP I)


National Sales Manager, AstraZeneca Thailand

“… เป็นโครงการที่กลมกล่อม
ประทับใจ การได้แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน น้อง ๆ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ทำงานจริงจากพวกเรา และพี่ Mentor ได้เรียนรู้จากน้อง ๆ ได้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของช่วงวัยที่ต่างกัน …”

CTO, SHIPPOP

“… ได้เห็นความตั้งใจของทั้ง Mentor และ Mentee ในการเข้าร่วมโครงการ อยากให้มีกิจกรรมต่อไป ถึงแม้ว่าจะจบการศึกษาแล้ว ก็ยังอยากให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกันอยู่ …”

Learning Developer Manager,
VP, Digital Tech Academy, SCB

“… สิ่งที่ได้รับ เราได้แบ่งปันประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางให้น้อง ๆ ได้ นำไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานจริง ได้มีหลากหลายมุมมองจากพี่ๆ อยากให้ทีมรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ ถึงแม้กิจกรรมจะจบแต่เรายังคงพูดคุยกันได้ อยากสร้างเครือข่ายให้ขยายกว้างมากยิ่งขึ้น …”

MUCAP II Mentee Testimonials

Sharing from Mentee (MUCAP I)


พี่ฟ้า MUKA

“… เราได้ปรึกษาพี่ ๆ ในการเลือกสถานที่ฝึกงาน จนถึงการเลือกบริษัทที่เราจะสมัครงาน เพื่อที่จะได้เรียนรู้และประสบการณ์ ในช่วงเริ่มต้นของการทำงานเป็นอย่างดี เราเตรียมคำถามก่อนที่จะออกไปเริ่มทำงานจริงเราได้พี่ Mentor เป็นผู้ให้คำปรึกษาได้อย่างดี …”

พี่แบม MUIC

“… เวลาที่เรามีคำถาม มีข้อสงสัยในการเรียน การทำงาน เราสามารถถามพี่ ๆ ได้เลย พี่ ๆ สามารถให้คำปรึกษาเราได้ทุกเรื่อง และสามารถนำไปปรับใช้ทั้งในการเรียนและทำงานเป็นทีมร่วมกับเพื่อน ๆ …”

พี่ใบตรอง MUCRS

“… เราคุยกับพี่ ๆ เราก็พบว่าผู้ใหญ่เค้าไม่ได้คิดแบบเรา ผู้ใหญ่เค้ามีประสบการณ์และอยู่กับความเป็นจริงนอกจากได้ความรู้ เรายังได้ Connection ทั้งจากพี่ ๆ และ เพื่อน ๆ ในกลุ่มของเราได้มีโอกาสไปดูงานในบริษัท Start Up ของพี่ Mentor ด้วย …”

สามารถเสนอรายชื่อศิษย์เก่าพี่เลี้ยงเพื่อเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 3 (MUCAP Batch 3)
ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ส่งรายชื่อได้ทาง Email: mahidolcareers@mahidol.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปรีญานุช มากวัฒนสุข โทร. 02 849 4526

Division of Student Affairs, Mahidol University