กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และ Job fair


MUIC Virtual Job Fair 2022 (Online)…
Mahidol Music Career Week 2022 (Online)…
Mahidol Engineering Job Fair 2022 (Online)…
JICA Innovative Asia online short-term program (IOP) – Career Development Program…
WORKSHOP 5 “Think out of the box คิดนอกกล่องให้แตกต่าง”…
ENVI TALK #3 “เทรนด์เพื่อความยั่งยืนในอนาคต แนวคิดการสร้างแบรนด์ และโอกาสทางการตลาด”…
JICA Innovative Asia online short-term program (IOP) – Career Development Program…
WORKSHOP 4 “Open-minded + Empathy + Communication” ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ทุกค…
WORKSHOP 2 “CREATING YOUR PROFESSIONAL RESUME”…
WORKSHOP 2 “CREATING YOUR PROFESSIONAL RESUME”…
7 ห้องอาชีพใน “Career roundtable โต๊ะกลมอาชีพ” กิจกรรมแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย…
WORKSHOP 3 “Winning on Job Interview : Strategy & Practice” มาแล้ว! Workshop ครั้งที่ 3 ใ…
“Career roundtable โต๊ะกลมอาชีพ” กิจกรรมแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ม…
WORKSHOP 2 “CREATING YOUR PROFESSIONAL RESUME”…
Workshop “Designing your life เพราะชีวิตออกแบบได้”…
10 ทักษะสำคัญแห่งอนาคต จาก World Economic Forum 2021…
How to write a resume…
“MUCAP Capture Future Together” โครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล…
เสริมความรู้ด้าน Data Visualization…