แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมออกบูธโครงการ
Mahidol University Job Fair 2024
วันที่ 9 – 10 เมษายน 2567 เวลา 08:00 – 16:00 น. (ออกบูธฟรี)

กำหนดการ
08.00 – 09.30 น. ติดตั้งบูธกิจกรรม
09.30 – 16.00 น. เปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานและเปิดให้เข้างาน

ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมต้องให้ความร่วมมือดังนี้
-เปิดรับสมัครตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน
-เปิดรับสมัครงานในทุกตำแหน่งงานว่าง
-เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งงาน Part-time
-เปิดรับสมัครตำแหน่งงานสำหรับผู้พิการ (ถ้ามี)
-ส่งข้อมูลพนักงานในองค์กรของท่านที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
(ตามไฟล์เอกสารแนบทาง Email) ส่งกลับมายังผู้ประสานงานทางอีเมล preeyanuch.mar@mahidol.edu ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567
-จัดทำข้อมูลบัณฑิตที่ได้งานทำในองค์กรของท่านระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2567
(ตามไฟล์เอกสารแนบทาง Email) ส่งกลับมายังผู้ประสานงานทางอีเมล preeyanuch.mar@mahidol.edu ภายในวันที่ 1 กันยายน 2567

สิ่งของเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมส่วนกลาง (ถ้ามี) เช่น ของที่ระลึกการเข้าร่วม/ทำแบบประเมินกิจกรรมจากส่วนกลาง

สิ่งอำนวยความสะดวกจากทางมหาวิทยาลัยมหิดล
– พื้นที่บูธขนาด 2X2 เมตร
– โต๊ะกว้าง 1.2 เมตร จำนวน 1 ตัว
– เก้าอี้ จำนวน 2 ตัว
– จุดเชื่อมต่อระบบไฟ (ผู้ประกอบการจะต้องนำปลั๊กพ่วงมาด้วยตนเอง)
– อาหารว่างสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำบูธ จำนวน 3 ชุด
– อาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำบูธ จำนวน 3 ชุด
– บริการจอดรถฟรีตลอดการจัดงาน
– สิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมมาเอง
– สื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน และของตกแต่งบูธ
– ปลั๊กพ่วงไฟเข้าบูธ

การจัดเตรียมบูธเข้าร่วมโครงการ
– เจ้าหน้าที่ประจำบูธ จำนวน ไม่เกิน 3 ท่าน
– ต้องเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลการรับสมัครฝึกงาน/รับสมัครงาน และอื่น ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้

ค่าใช้จ่าย
เข้าร่วมโครงการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ* ขอสงวนสิทธิ์ในการเชิญเข้าร่วมโครงการและการกำหนดวันออกบูธ โดยการพิจารณาของกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ประสานงาน
นางสาวปรีญานุช มากวัฒนสุข
โทร. 02-849-4526
Email: mahidolcareers@mahidol.ac.th