News & Events

ทำไมต้องสอบ TOEIC

แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมออกบูธโครงการ Mahidol University Job Fair 2024

แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมออกบูธโครงการ Mahidol University Job Fair 2024

บริการ STEM One-Stop-Service

แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมออกบูธโครงการ Mahidol University Job Fair 2024

บริการ STEM One-Stop-Service

บริการ STEM One-Stop-Service

บริการ STEM One-Stop-Service

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2 (MUCAP ll)

📌ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 – 2564 ร่วมทำแบบสำรวจข้อมูลการได้งานทำ