🌟เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2 (MU Career Advancement Program MUCAP Batch II)⭐️
.
🔹คุณสมบัติ🔹
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
2. เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาศักยภาพ ให้โดดเด่น มีเป้าหมายในการทำงานในบริษัทในกลุ่ม Fortune Global 500, Forbes 2000 หรือในองค์กรระดับชาติและองค์กรระดับนานาชาติ
3. มีความพร้อม ความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมที่โครงการกำหนด
.
📑 เอกสารประกอบการสมัคร 📑
1. SCAN QR CODE เพื่อกรอกแบบฟอร์มการสมัคร
2. ส่งรายงาน We Space Mahidol Report จากการทำแบบประเมินค้นหาตัวตนครบทั้ง 7 ภารกิจ (https://wespace.mahidol.ac.th)
3. เขียนแนะนำตัวเอง พร้อมบอกเล่าเป้าหมายด้านอาชีพ ประสบการณ์การมีส่วนร่วมกิจกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษา A4
4. เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) โดยผู้สมัครจะต้องลงนามยินยอมด้วยตนเอง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
.
💌ช่องทางการสมัคร
1. SCAN QR CODE เพื่อกรอกแบบฟอร์มการสมัคร หรือ
2. ส่งเอกสารข้อ 2,3, และ 4 มายัง Email: mahidolcareers@mahidol.ac.th หรือ
3. ส่งเอกสารมายังหน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
.
❗️รับสมัครวันนี้ – 3 มีนาคม 2566‼️
.
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://careers.mahidol.ac.th/mucap/
.
ผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวปรีญานุช มากวัฒนสุข นักวิชาการศึกษา หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา โทร. 02-849-4526