นักธรณีฟิสิกส์ (ปิโตเลียม)


นักธรณีฟิสิกส์ (ปิโตเลียม) (Petroleum Geophysicist) การทำงานของนักธรณีฟิสิกส์จะใช้พื้นฐานความรู้ทางด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และเคมีในการศึกษา โดยพิจารณาคุณสมบัติของชั้นหินบนผิวโลกและองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในของผิวโลก นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเรื่องของน้ำใต้ดิน, สภาพชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมโลก, มหาสมุทร และคุณสมบัติของสนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้าและความโน้มถ่วงของโลกด้วย นักธรณีฟิสิกส์จะใช้ 3 วิธีการในการสำรวจหาน้ำมัน คือ วิธีการวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก (Magnetic Survey) การวัดค่าความโน้มถ่วงของโลก (Gravity Survey) การวัดค่าความไหวสะเทือน (Seismic Survey) (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน, 2561) นักธรณีฟิสิกส์จะทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลจากคลื่นไหวสะเทือนใต้พื้นดิน นำมาสร้างเป็นโมเดล เพื่อดูลักษณะโครงสร้างเพื่อดูความเป็นไปได้ว่าจะมีปิโตเลียมสะสมอยู่ โดยนักธรณีฟิสิกส์จะทำงานร่วมกับนักธรณีวิทยา และ วิศวกรปิโตเลียม ซึ่งส่วนใหญ่นักธรณีฟิสิกส์จะทำงานในออฟฟิศ แต่มีบางครั้งที่ต้องลงพื้นที่เพื่อไปควบคุมการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธรณีฟิสิกส์ นักธรณีฟิสิกส์จะใช้ความรู้ทางด้านธรณีวิทยามาแปลผล หรือ แปลภาพจากคลื่นไหวสะเทือน และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการประเมินศักยภาพของแหล่งปิโตเลียม โดยเริ่มต้นจากการหาพื้นที่ที่มีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำมัน หรือ ก๊าซธรรมชาติ ในระหว่างการเจาะหลุม นักธรณีฟิสิกส์ต้องคอยควบคุมและติดตามงานอยู่เสมอ รวมถึงควบคุมการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ระหว่างการเจาะหลุมด้วย รวมถึง การประเมินผลหลังจากเจาะหลุมว่ามีความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังเจาะมากหรือไม่ อีกทั้งยังมีการวางแผนในการเจาะหลุมข้างเคียง หรือพื้นที่ที่เราจะเจาะหลุมนั้นต่อไป

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การเตรียมตัวสู่การเป็นนักธรณีฟิสิกส์ (ปิโตเลียม) จะต้องเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ดังนี้

– หากมีเป้าหมายที่จะเป็นนักธรณีวิทยา สามารถสอบชิงทุนของ ปตท.สผ. ได้

– เตรียมตัวทางด้านภาษา เช่น ผลการสอบวัดระดับภาษา (TOEIC) เตรียมตัวเขียน Resume เป็นภาษาอังกฤษ

– เตรียมตัวสอบ 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านเชาวน์ปัญญา
2. เตรียมสอบด้านวิชาการ (ข้อสอบอัตนัย)
2.1 ธรณีวิทยาปิโตเลียม
2.2 ธรณีฟิสิกส์ปิโตเลียม
3. สอบสัมภาษณ์
3.1 นำเสนอผลงานโปรเจกต์จบเป็นภาษาอังกฤษ
3.2 สอบสัมภาษณ์ทั่วไปเป็นภาษาไทย
4. ทดสอบทักษะการทำงาน เช่น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ทักษะและประสบการณ์

– มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี
– มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงกิจกรรมที่เข้าร่วมในมหาวิทยาลัยเป็นประสบกาณ์ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน
– เป็นคนช่างสังเกต และมีจินตนาการในการวิเคราะห์
– มีทักษะการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวอยู่เสมอ
– โปรเจกต์จบการศึกษา และการฝึกงาน หากเข้าใจเนื้องานอย่างถ่องแท้จะสามารถนำมาพัฒนาปรับใช้ในการทำงานได้

การเรียนต่อ

หากมีความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=curriculum&id=2118M02G

ระดับปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=curriculum&id=2118D02G

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

– สามารถหาข้อมูลได้จาก Facebook Page: PTTEP Career
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านธรณีวิทยาสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.nongferndaddy.com
– หรืองานด้านธรณีวิทยาในต่างประเทศสามารถสมัครผ่าน linkedin.com ได้เช่นกัน

คลิปวิดีโอที่แนะนำ


แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า: นักธรณีฟิสิกส์
https://careers.mahidol.ac.th/ep11-geophysicist/

บทเรียนแนะนำจาก LinkedIn Learning


Communicating with Confidence (By: Jeff Ansell)
https://www.linkedin.com/learning/communicating-with-confidence/speaking-with-confidence?u=91782594


Communication within Teams (By: Daisy Lovelace)
https://www.linkedin.com/learning/communication-within-teams/how-high-performing-teams-communicate?u=91782594

นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถติดต่อขอเข้าใช้งานระบบ LinkedIn Learning ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/linkedin-learning

รายการอ้างอิง

กรมเชื้อเพิลงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน. (2561) ทางเลือกวิชาชีพในการเข้าสู่วงการปิโตรเลียม นักธรณีฟิสิกส์ (Geophysicist) [เว็บไซต์]. สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2564, จาก https://dmf.go.th/public/list/data/detail/id/5878/menu/925/page/1
 
LinkedIn Learning. (2021, Sep 13). Communicating with Confidence [Video file].  Video posted to https://www.linkedin.com/learning/communicating-with-confidence/speaking-with-confidence?u=91782594
 
LinkedIn Learning. (2021, Sep 13). Communication within Teams [Video file].  Video posted to https://www.linkedin.com/learning/communication-within-teams/how-high-performing-teams-communicate?u=91782594

We Mahidol. (2021, Sep 13). นักธรณีฟิสิกส์ [Video file].  Video posted to https://careers.mahidol.ac.th/ep11-geophysicist/

อื่น ๆ 

– สามารถทำงานในส่วนงานของกรมน้ำบาดาล
– สามารถทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยแผ่นดินไหว
– หรือทำงานวิจัยอื่น ๆ ที่ต้องใช้เครื่องมือทางธรณีฟิสิกส์
– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นักธรณีศาสตร์ผู้ช่วย https://careers.mahidol.ac.th/assistant-geologist