แนะนำอาชีพตามสายงาน

วิศวกรฝ่าย Logistic Planning & Control

เจ้าของธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ออร์แกนิก

นักวิชาการโภชนาการ

สายงานด้านการเป็นผู้ประกอบการ

เจ้าของธุรกิจเลี้ยงควายสวยงาม

สายงานด้านการศึกษา

ครูสอนดนตรีออนไลน์

นักธรณีศาสตร์ผู้ช่วย

นักวิจัยกีฏวิทยา

สายงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการ