ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย


ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย (Football Coach) มีหน้าที่ ในการวางแผน เตรียมความพร้อมของนักกีฬา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการแข่งขันของฟุตบอลภายในประเทศ เพื่อไม่ให้กระทบกับการแข่งขันของสโมสร นอกจากนี้ยังต้องติดตามผู้เล่นที่อยู่ในทีมเดิมและค้นหาผู้เล่นหน้าใหม่ ที่มีความสามารถที่เหมาะสม เพื่อชักชวนสู่การเล่นทีมชาติ ในช่วงของการฝึกซ้อมจะต้องนำแผนการฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอนมาจัดการในส่วนของรายละเอียดของผู้เล่นแต่ละคน รวมถึงการดูแลการฝึกซ้อมตามที่ได้รับมอบหมาย ในช่วงการแข่งกันจะต้องดูแลความเรียบร้อยให้อยู่ในกฎระเบียบการแข่งขัน ของประเทศเจ้าภาพที่จัดการแข่งขัน ในระหว่างการแข่งขันจะมีหน้าที่ในการวางแผนการเล่นของทีม ทั้งช่วงก่อน และระหว่างการแข่งขันร่วมกับหัวหน้าผู้ฝึกสอนในส่วนที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงหากเห็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง จะต้องสื่อสารให้กับหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้พิจารณาต่อไป ช่วงสรุปและประเมินผลงานการแข่งขันในรูปแบบรายงาน เพื่อใช้ในการวางแผนในการแข่งขันครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังต้องทำหน้าที่ในการเป็นล่ามระหว่างหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวต่างชาติ กับนักกีฬาชาวไทย  โดยรายได้จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และระดับของใบอนุญาต

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การเตรียมตัวสู่การเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย จะต้องเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ดังนี้
– เตรียมตัวในการเขียน Resume ที่แสดงถึงความเป็นตัวตนในเรื่องของฟุตบอลผ่านแผนการฝึกซ้อม โดยต้องมีการเตรียมแผนการฝึกซ้อม
– การขอใบอนุญาตการทำงาน มีความสำคัญในอาชีพผู้ฝึกสอนเป็นอย่างมาก ที่จำเป็นต้องเข้าร่วมอบรมและสอบ
– การเตรียมตัวสำหรับการสอบใบอนุญาตผ่านการเรียนการสอนวิชาผู้ฝึกสอน นำมาปรับใช้ในการสอบ และการทำงานจริง
– นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการวางแผนการฝึกซ้อม
 

ทักษะและประสบการณ์

การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการร่วมทำงานกับกิจกรรมที่สมาคมฟุตบอลจัดขึ้น
– การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการร่วมทำงานกับทีมฟุตบอลที่จัดขึ้น
– การเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
– การเตรียมตัวทางด้านภาษาอังกฤษ นำมาปรับใช้ในการทำงาน ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่มีความเฉพาะเจาะจง
– ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีความสำคัญต่อการทำงานมาก
– ทักษะการสื่อสารที่มีความกระชับ และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการสื่อสารด้วยภาษากายเพื่อให้นักฟุตบอลมีความเข้าใจ
– ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหา สถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการซ้อม การแข่งขัน หลังจบการแข่งขัน
– ทักษะความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการวางแผนในการซ้อมของผู้เล่น


การเรียนต่อ

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

คลิปวิดีโอที่แนะนำ

แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า: ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย
https://careers.mahidol.ac.th/ep29-football-coach/

รายการอ้างอิง

We Mahidol. (2021, May 2). ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย  [Video file].  Video posted to https://careers.mahidol.ac.th/ep29-football-coach/

อื่น ๆ 

– ใบอนุญาตการเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย แบ่งออกเป็น  5 ขั้นดังนี้
          1. FA Introductory (T-License) การอบรมเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลเบื้องต้น
          2. “C” Coaching Certificate (C-License) ใบอนุญาตขั้นพื้นฐาน
          3. “B” Coaching Certificate (B-License)
          4. “A” Coaching Certificate (A-License)
          5. Pro Diploma การอบรมระดับสูงสุดของการเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล
– สายงานด้านอื่น ๆ ที่น่าสนใจเช่น นักวิเคราะห์เกมฟุตบอล