เจ้าของธุรกิจที่ปรึกษาธุรกิจอาหาร


เจ้าของธุรกิจที่ปรึกษาธุรกิจอาหาร ทำหน้าที่ในการดูแลลูกค้าที่เป็นร้านอาหาร ซึ่งกลุ่มลูกค้าจะแบ่งได้เป็นกลุ่มร้านอาหารขนาดใหญ่ และกลุ่มลูกค้าร้านอาหารขนาดปานกลาง ขนาดเล็ก รวมถึงกลุ่ม SME สำหรับลูกค้าที่มีความสนใจสามารถรับบริการออกเป็น 3 รูปแบบดังนี้ 1) การให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ, 2) การให้คำปรึกษา พร้อมให้ลงมือปฏิบัติและให้บริการตามคำแนะนำ และ 3) การร่วมลงทุนและ และการบริหารธุรกิจร่วมกัน ในการให้บริการทางด้าน Branding & Strategy จะแบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ศึกษาข้อมูลเพื่อทำการพัฒนาต่อยอดของวัตถุดิบที่มี, 2) ด้านการเงิน เพื่อหาข้อบกพร่อง หรือจุดที่จะสามารถพัฒนาสร้างมูลค่าให้แก่ร้านอาหาร, 3) ด้านการตลาด ดูแลตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ รวมถึงการสื่อสารกับลูกค้าในทุกด้าน และ 4) ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหาร
          ในขั้นตอนการรับการ ผู้ให้คำปรึกษาจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ ความต้องการของลูกค้า หลังจากนั้นจะทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาของธุรกิจอย่างรอบด้าน หลังจากนั้นจะทำการวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนำเสนอแก่ลูกค้า และเมื่อความต้องการของลูกค้า และผู้ให้คำปรึกษาชัดเจน ไปในทิศทางเดียวกันก็จะดำเนินการปฏิบัติ เพื่อแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาตามแผนที่วางไว้ ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามเงินทุน และขอบเขตของการทำงานที่ได้ทำการตกลงไว้ก่อนการรับคำปรึกษา

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การเตรียมตัวสู่การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจอาหารจะต้องเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ดังนี้
– หาสิ่งที่ชอบ และทดลองการเข้าไปสอบถามกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของเรา โดยที่เราสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ขนาดทดลอง) เพื่อเสนอขายให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ทักษะและประสบการณ์

– การนำระบบความคิดอย่างเป็นระบบมาสร้างแนวทางในการทำงาน
– การนำวิชาทางด้าน DATA Science มาสร้างเป็นระบบในการให้คำปรึกษา
– การเข้าคลาสเรียนทางด้านจิตวิทยา เพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า
– ทักษะการสื่อสาร
– ทักษะการกำหนดขอบเขตของงานอย่างรอบด้าน

การเรียนต่อ

– หากท่านมีความสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาภาวะผู้ประกอบการ และนวัตกรรม สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cm.mahidol.ac.th/web/index.php/academic-programs/thai-program/ei

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

คลิปวิดีโอที่แนะนำ

แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า: ที่ปรึกษาธุรกิจอาหาร
https://careers.mahidol.ac.th/ep31-food-consult-business/

บทเรียนที่แนะนำจาก Linkedin Learning
 
Linkedin Learning: Entrepreneurship: Finding and Testing Your Business Idea (By:  Dave Crenshaw)
Link: https://www.linkedin.com/learning/entrepreneurship-finding-and-testing-your-business-idea/find-your-business-idea?autoplay=true&u=91782594
นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถติดต่อขอเข้าใช้งานระบบ LinkedIn Learning ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/linkedin-learning

รายการอ้างอิง

LinkedIn Learning. (2022, May 30). Entrepreneurship: Finding and Testing Your Business Idea [Video file]. Video posted https://www.linkedin.com/learning/entrepreneurship-finding-and-testing-your-business-idea/find-your-business-idea?autoplay=true&u=91782594
 
We Mahidol. (2022, Apr 8). ที่ปรึกษาธุรกิจอาหาร [Video file].  Video posted tohttps://careers.mahidol.ac.th/ep31-food-consult-business/

อื่น ๆ 

Tips! “การเข้าคลาสเรียนที่เรามีความสนใจ ถึงแม้ว่าจะไม้ได้หน่วยกิต แต่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตได้”