สายงานด้านการเป็นผู้ประกอบการ

เจ้าของธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ออร์แกนิก

เจ้าของธุรกิจเลี้ยงควายสวยงาม