เจ้าของธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ออร์แกนิก


เจ้าของธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ออร์แกนิก จะต้องดำเนินการเลือกตั้งแต่พื้นที่สำหรับใช้ในการทำฟาร์ม โดยเลือกจากพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเลี้ยงไก่ไข่ ใกล้พื้นที่ขนส่ง ในพื้นที่มีแหล่งขายอาหารสำหรับไก่ไข่ และหลังจากนั้นจะวางแผนในการเพาะพันธุ์ วางแผนการให้วัคซีนแก่ไก่ วางแผนการผสมอาหารให้กับไก่ด้วยสูตรของตนเอง รวมถึงวางแผน ตรวจสอบ และดูแลการทำงานให้กับบุคลากรในแต่ละวัน
           ในด้านการขาย ดำเนินการวางแผนการขาย การหาลูกค้า หาช่องทางการขาย และดำเนินงาน รวมถึงควบคุมระบบโลจิสติกส์เพื่อให้การขนส่งถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย โดยช่องทางการขายมีทั้งในออนไลน์ผ่าน Facebook Page รวมถึงการวางขายใน Supermarket ชั้นนำ รวมถึงการส่งตรงให้กับร้านอาหาร

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การเตรียมตัวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ออร์แกนิกจะต้องเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ดังนี้
-เตรียมความพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจในหลายมิติ เช่น องค์ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ แหล่งเงินทุน กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แหล่งวัตถุดิบ
-หาโอกาสด้านธุกรกิจที่มีความแตกต่างจากธุรกิจเดิม หรือ เป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต
-มีทักษะ มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เราสนใจ
-มีการวางแผนทางด้านการลงทุนในธุรกิจ

ทักษะและประสบการณ์

ช่างสังเกต และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ พัฒนาต่อยอดจนสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเอง
-นำความรู้จากการเรียนสัตวแพทย์มาปรับใช้ในการดูแลสุขภาพสัตว์ การดูแลฟาร์ม รวมถึงการปรุงอาหารสำหรับสัตว์
-สามารถปรับตัว และเรียนรู้ เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอด
-ต้องดำเนินการสร้างฐานลูกค้าให้มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ แล้วจึงนำเสนอแผนการวางขายใน Supermarket เพื่อสร้าง ความมั่นใจว่าจะมีลูกค้ามาซื้อสินค้าอย่างแน่นอน

การเรียนต่อ

– หากท่านมีความสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาภาวะผู้ประกอบการ และนวัตกรรม สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cm.mahidol.ac.th/web/index.php/academic-programs/thai-program/ei

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

This image has an empty alt attribute; its file name is poster-ep21-full-1024x576111-1-e1637647888539.jpg
แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า: เจ้าของฟาร์มธุรกิจไก่ไขออร์แกนิค
https://careers.mahidol.ac.th/ep21-hen-organic-farm/

รายการอ้างอิง

อื่น ๆ