Digital Content Creator


Digital Content Creator จะมีหน้าที่ในการผลิตคอนเทนต์ต่าง ๆ ให้ออกมาอยู่ในรูปแบบของการเขียนบทความ, Infographic, VDO Clip เป็นต้น ในทุกวัน ๆ ในการทำงานจะต้องหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาสร้างเป็นบทความ เพื่อนำมาเผยแพร่ผ่านช่องทางของเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมไปถึงการไลฟ์สด (Live), การจัดงานอีเวนท์ และเป็นแอดมินในการตอบคำถามให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ขอบเขตของงาน Digital Content Creator ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของบริษัทนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน เงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 15,000 บาท

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การเตรียมตัวสู่การเป็น Digital Content Creator จะต้องเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ดังนี้
– เตรียม Portfolio Online สำหรับยื่นสมัครงาน
– เตรียมผลงานขณะเรียนที่ตรงกับความต้องการของรับสมัครงาน เช่น กิจกรรมคณะ กิจกรรมชมรม
– เตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งาน การนำเสนอผลงานใน Portfolio

ทักษะและประสบการณ์

– การฝึกงานในสาขาที่ตนเองสนใจ และเกี่ยวข้องกับงานที่สมัคร
– Soft Skill ในด้านต่าง ๆ
ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมในขณะเรียนมหาวิทยาลัย
– ทักษะความแม่นยำ ความละเอียด ความถูกต้อง
– เรียนรู้ทุก ๆ แฟลตฟอร์ม ที่ต้องนำเสนอ
– ทักษะการใช้กล้อง การถ่ายภาพ และการตัดต่อเบื้องต้
– มีทักษะด้าน Marketing

การเรียนต่อ

หากมีความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท: การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=curriculum&id=5002M02G

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

คลิปวิดีโอที่แนะนำ

แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า: Digital Content Creator
https://careers.mahidol.ac.th/ep15-digital-content-creator/

บทเรียนแนะนำจาก LinkedIn Learning


Course: Speaking Confidently and Effectively
(By Pete Mockaitis)
https://www.linkedin.com/learning/speaking-confidently-and-effectively/great-speaking-skills-are-a-must-have?u=91782594

รายการอ้างอิง

Batesole B. (2021). Digital Marketing Foundations. Retrieved September 28, 2021, from https://www.linkedin.com/learning/digital-marketing-foundations/connecting-with-customers-online?u=91782594
Dumlao M. (2021). The Most Important Content KPIs for Creators. Retrieved September 27, 2021, from https://www.linkedin.com/learning/the-most-important-content-kpis-for-creators/determining-your-goals-for-your-business?u=91782594

อื่น ๆ 

สามารถสร้าง Portfolio Online ได้ทาง www.issue.com