ที่ปรึกษาด้านการศึกษา


ที่ปรึกษาด้านการศึกษา (Education consultant) ในส่วนของการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ทำหน้าที่ในการพูดคุย ทำความรู้จักกับนักเรียน เพื่อค้นหาบุคลิกภาพ และความต้องการที่แท้จริง เมื่อได้รู้จักกับเด็กแล้ว จะนำข้อมูลที่ได้ไปปรึกษากับทีมงานเพื่อวางแผนในการสนับสนุน พัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาเป็นรายบุคคลเพื่อให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด และหลังจากที่ได้แผนพัฒนาแล้ว จะนำเสนอแผนพัฒนาให้กับผู้ปกครองและตัวเด็ก เมื่อทุกท่านเห็นว่าแผนพัฒนาเหมาะสมแล้วจะเริ่มดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดสัมมนา การเข้าค่าย การเสริมทักษะ การเสริมเรียนการสอน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ในวิชาการจัดการในมหาวิทยาลัย วิชาการจัดการสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการจัดการ วิชาการตลาด สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการนำเสนอผลงานเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ หรือวิชาเลือกทางด้านการพูดในที่สาธารณะ สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้ โดยเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาท

ารเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การเตรียมตัวสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษา (Education consultant) จะต้องเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ดังนี้
Resume ควรมีความเฉพาะเจาะจงให้สอดคล้องกับงานที่เราสมัคร
เตรียมตัวในการสัมภาษณ์งาน เพื่อแนะนำให้ HR รู้จักเรา
– เตรียมตัว เตรียมข้อมูล ในการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่เราสมัคร

ทักษะและประสบการณ์

– เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระหว่างเรียนในมหาวิทยาลัย เช่น การให้คำแนะนำเด็กที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในงาน มหิดล Open House
– ทำช่อง YouTube Chanel ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
– ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
– ทักษะด้านการสื่อสาร
– ทักษะในการทำงานภายใต้ความกดดัน
– ทักษะการจัดการ

การเรียนต่อ

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

คลิปวิดีโอที่แนะนำ


แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า: ที่ปรึกษาด้านการศึกษา
https://careers.mahidol.ac.th/ep27-educational-consultant/

บทเรียนที่แนะนำจาก LinkedIn Learning

LinkedIn Learning: Consulting Foundations: Client Management and Relationships By: Elizabeth (McLeod) Lotardo and Lisa Earle McLeod
https://www.linkedin.com/learning/consulting-foundations-client-management-and-relationships/relationships-in-consulting?autoplay=true&u=91782594

รายการอ้างอิง

LinkedIn Learning. (2022, Mar 9). Consulting Foundations: Client Management and Relationships [Video file]. Video posted https://www.linkedin.com/learning/consulting-foundations-client-management-and-relationships/relationships-in-consulting?autoplay=true&u=91782594
 
We Mahidol. (2022, Mar 9). ที่ปรึกษาด้านการศึกษา [Video file].  Video posted to
https://careers.mahidol.ac.th/ep27-educational-consultant/

อื่น ๆ 

Facebook กลุ่ม HR The Next Gen