วิศวกรแท่นขุดเจาะน้ำมัน (Engineering drilling rig)


วิศวกรแท่นขุดเจาะน้ำมัน (Engineering drilling rig) ทำงานร่วมกับนักธรณีวิทยา และนักธรณีฟิสิกส์ ซึ่งจะเป็นผู้หาข้อมูลบริเวณที่ทำการขุดเจาะน้ำมันหรือแก๊ส โดยวิศวกรจะต้องดำเนินงานขุดเจาะตามข้อมูลที่ทางทีมส่งมาให้ ซึ่งการทำงานจะทำงานเป็นกะ (เช้าและกลางคืน) ซึ่งหน้าที่หลักของวิศวกรจะต้องทำการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ก่อน และหลังการขุดเจาะ ระหว่างการเจาะจะต้องคอยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน หลังจากเจาะเสร็จวิศวกรจะมีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลการทำงานที่ได้จากเครื่องมือ และส่งข้อมูลให้กับนักธรณีฟิสิกส์ที่อยู่ที่ออฟฟิศได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลของศักยภาพของชั้นหิน หรือพบอะไรระหว่างการขุดเจาะ สำหรับรายได้เริ่มต้นประมาณ 80,000 – 100,000 บาท (+ค่าทำงานรายวัน)

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การเตรียมตัวสู่การเป็นวิศวกรแท่นขุดเจาะน้ำมัน (Engineering drilling rig) จะต้องเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ดังนี้
-ค้นหาข้อมูลการรับสมัครงานผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
-ค้นหาตำแหน่งที่สนใจ และส่งใบสมัครงาน
-เตรียมตัวด้านการสอบภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ Attitude Test
-การเตรียมตัวสัมภาษณ์แบบกลุ่ม โดยเน้นการทำงานร่วมกับผู้อื่น
-เตรียมตัวด้านการสื่อสารในการทำงาน

ทักษะและประสบการณ์

การเริ่มต้นในตำแหน่งงานออกแบบหลุมเจาะน้ำมัน สามารถเป็นเส้นทางที่พัฒนาสู่การเป็นวิศวกรแท่นขุดเจาะน้ำมันได้เช่นกัน โดยจะต้องศึกษาเพิ่มเติมในด้านการขุดเจาะน้ำมันโดยตรง 
– นำประสบการณ์จากพื้นฐานด้านธรณีศาสตร์มาปรับใช้ในการทำงาน และพัฒนาตนเอง
-ทักษะความอดทน ต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
-ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานภายใต้ความกดดัน
-ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
-ทักษะการเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การสื่อสาร

การเรียนต่อ

– หากท่านมีความสนใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/?p=curriculum&id=3813M02G

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

คลิปวิดีโอที่แนะนำ

แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า: วิศวกรแท่นขุดเจาะน้ำมัน
https://careers.mahidol.ac.th/ep26-drilling-engineering/

บทเรียนที่แนะนำจาก LinkedIn Learning
LinkedIn Learning: Multinational Communication in the Workplace by Luna Checchini
Link: https://www.linkedin.com/learning/multinational-communication-in-the-workplace/participate-in-lunch-or-dinner-meetings?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&resume=true&u=91782594


รายการอ้างอิง

LinkedIn Learning. (2022, Jan 7). Multinational Communication in the Workplace [Video file]. Video posted https://www.linkedin.com/learning/multinational-communication-in-the-workplace/participate-in-lunch-or-dinner-meetings?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&resume=true&u=91782594 
We Mahidol. (2021, Dec 27). วิศวกรแท่นขุดเจาะน้ำมัน [Video file].  Video posted to https://careers.mahidol.ac.th/ep26-drilling-engineering/

อื่น ๆ 

– สำหรับผู้ที่จบทางธรณีศาสตร์ สามารถทำงานในสาขาอื่น ๆ ได้ เช่น เหมืองแร่ น้ำบาดาล ชลประทาน