สายงานด้านวิศวกรรม


วิศวกรถือเป็นหนึ่งในอาชีพที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งสายงานของอาชีพวิศวกรมีส่วนช่วยผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ผ่านทางภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 33.4 ในปี 2563 ที่ผ่านมา และมีการจ้างงานถึง 7.79 ล้านคน ในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง และ 6.15 ล้านคน ในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขายและการซ่อมยานยนต์