วิศวกรวิจัยและพัฒนา


วิศวกรวิจัยและพัฒนา (Research Engineer) ทำหน้าที่ในการค้นคว้าข้อมูล เทคโนโลยีต่าง ๆ งานวิจัย เพื่อนำไปสร้างและออกแบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากการสำรวจปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข นำมาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ รวมถึงสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบและผลิตนวัตกรรมใหม่ รวมถึงออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ ร่วมกับทีมภายในบริษัท อีกทั้งต้องทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน ขอความร่วมมือจากบริษัท สถาบัน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกบริษัท เพื่อเชิญชวนให้หน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมพัฒนานวัตกรรมใหม่ จนประสบผลสำเร็จ และนำไอเดียที่ประสบผลสำเร็จแล้วออกขายสู่ท้องตลาดให้กับลูกค้า เพื่อนำนวัตกรรมใหม่ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การเตรียมตัวสู่การเป็นวิศวกรวิจัยและพัฒนา (Research Engineer) จะต้องเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ดังนี้
– เตรียมเอกสาร และ Resume เป็นภาษาอังกฤษ (ในกรณีที่มีโอกาสในการสมัครงานกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น จำเป็นต้องเตรียมเอกสารและ Resume เป็นภาษาญี่ปุ่น)
– เตรียมสอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
– เตรียมตัวเดินทางไปสอบสัมภาษณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น เช่น การนำเสนอประสบการณ์ในการสร้างผลงานในช่วงที่กำลังศึกษา หรือนำเสนอผลงานที่เป็นโปรเจกต์จบการศึกษาที่ผ่านมา
– ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ต้องการร่วมงานและฝึกงาน โดยอาจขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีเครือข่ายด้านการศึกษากับบริษัทที่สนใจ

ทักษะและประสบการณ์

– ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
– ฝึกการทำโปรเจกต์ การอ่านงานวิจัย
– ทักษะการเรียนรู้ และติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตลอดเวลา
– ทักษะการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
– ทักษะการนำเสนอผลงาน

การเรียนต่อ

หากท่านมีความสนใจในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ตำแหน่งงาน วิศกรชีวการแพทย์  https://careers.mahidol.ac.th/biomedical-engineer/

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

คลิปวิดีโอที่แนะนำ


แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า: วิศวกรวิจัยและพัฒนา
https://careers.mahidol.ac.th/ep14-research-engineer/

คลิปวิดีโอที่แนะนำ


Presentation (By: Tony Harmer)
https://www.linkedin.com/learning/designing-a-presentation-14176816/presentation-software?u=91782594

นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถติดต่อขอเข้าใช้งานระบบ LinkedIn Learning ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/linkedin-learning

รายการอ้างอิง

LinkedIn Learning. (2021, Sep 15). Designing Presentation [Video file]. Video posted
https://www.linkedin.com/learning/designing-a-presentation-14176816/presentation-software?u=91782594

We Mahidol. (2021, Sep 15). วิศวกรวิจัยและพัฒนา [Video file].  Video posted to https://careers.mahidol.ac.th/ep14-research-engineer/

อื่น ๆ 

ฝึกภาษาจากสิ่งที่ชอบ เช่น ดูหนัง ฟังเพลงที่ชอบ ฝึกแปลความหมาย พูดตาม ร้องเพลงตาม เป็นต้น