สายงานด้านวิศวกรรม

Site Engineer

วิศวกรแท่นขุดเจาะน้ำมัน (Engineering drilling rig)

วิศวกรฝ่าย Logistic Planning & Control

วิศวกรวิจัยและพัฒนา

วิศวกรสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

วิศวกรชีวการแพทย์

วิศวกรคอมพิวเตอร์

วิศวกรโยธา

วิศวกรไฟฟ้าไฟฟ้าสื่อสาร

วิศวกรเคมี