วิศวิศวกรฝ่าย Logistic Planning & Control


วิศวกรฝ่าย Logistic Planning & Control ทๆหน้าที่ในการควบคุมราคา และการบรรจุหีบห่อสินค้าทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ การทำงานในแต่ละวันจะมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับงานในวันนั้น ๆ โดยทั่วไปจะเป็นการควบคุมการขนส่งของบริษัท เพื่อนำจำหน่ายสินค้าไปในแต่ละสาขา วางแผนการจัดระบบขนส่ง โดยใช้ต้นทุนต่ำที่สุด และการจัดเรียงหีบห่อสินค้าให้สามารถจัดวางได้จำนวนมากที่สุด เพื่อใช้พื้นที่ในการขนส่งสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงการตรวจสอบคลังสินค้าภายในโรงงานให้มีความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ สำหรับเงินเดือนโดยประมาณเริ่มต้นที่ 20,000 บาท

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การเตรียมตัวสู่การเป็นวิศวกรฝ่าย Logistic Planning & Control จะต้องเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ดังนี้
– เมื่อพบกิจกรรม JOB FAIR ที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าไปพูดคุยสอบถามข้อมูล หรือสามารถยื่นสมัครงานได้
– เตรียมตัวเขียน Resume ให้มีความน่าสนใจ ให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการของตำแหน่งงานนั้นๆ
– ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC
– การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน Basic Engineering การสอบวัดระดับภาษาของทางบริษัท
– การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์กับหน่วยงานจะต้องแสดงความรู้ ความสามารถ และทักษะ ที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้
– เตรียมตัวนำเสนอกิจกรรมขณะเรียน เพื่อให้กรรมการในการสัมภาษณ์ได้เห็นความน่าสนใจในตัวเรา

ทักษะและประสบการณ์

– ประสบการณ์การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในระหว่างเรียน
– ทักษะการสื่อสาร และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
– ทักษะการเรียนรู้ และการปรับตัว
– การวางแผนในการทำงาน และการลำดับขั้น

การเรียนต่อ

หากท่านมีความสนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน(ภาคพิเศษ) สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/?topic=curriculumOpened&cur_id=3816M&cur_rn=01&cur_open_idApp=3816MS00&cur_open_year=2562&cur_open_time=6&studyType=S&check_content=check

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก
รายการอ้างอิง

อื่น ๆ