วิศวกรโยธา


มหาวิทยาลัยมหิดลได้วางวิชาพื้นฐานสำหรับภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมุ่งเน้นการศึกษาหรือพัฒนาองค์ความรู้ทางวิศวกรรมในด้านต่างๆ ผ่านการเรียนการสอนและการจัดหลักสูตรให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม มีวัสดุอุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มีอาจารย์ที่คอยดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และมีงานให้นักศึกษาพัฒนาทักษะศักยภาพด้วยการปฎิบัติงานเสมือนจริง รวมทั้งสร้างพื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมในระดับนานาชาติและทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาความสามารถในการแข่งขันกับวิศวกรโยธาระดับนานาชาติได้ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งในงานวิศวกรรมโยธาและในงานจัดการอื่นๆ เป็นต้น ภายหลังจากจบการศึกษาแล้วภาควิชายังเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมพัฒนาความรู้แก่ศิษย์เก่าและวิศวกรทั่วไป เช่น การอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร การอบรมความรู้ในวิชาชีพ และการอบรมสัมมนาทั่วไปที่เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือสถาบันวิชาชีพต่างๆ

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การจ้างงานของอาชีพวิศวกร ผู้ว่าจ้างจะคัดเลือกผู้สมัครโดยใช้วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ตรงกับสายงานเป็นหลัก เพราะฉะนั้นนักศึกษาควรยื่นสมัครงานโดยเน้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและวิทยานิพนธ์ของตน โดยทั่วไปแล้วบริษัทหรือองค์กรต่างๆที่ทำงานด้านวิศวกรรมจะมี การเปิดรับสมัครตลอดทั้งปี นักศึกษาสามารถเลือกใช้บริการ Mahidol University Careers Service ผ่านเมนู Jobs Search เพื่อค้นหาตำแหน่งงานที่ใช่ หรือเพื่อศึกษารูปแบบของการรับสมัครงานได้ หากนักศึกษาต้องการตำแหน่งงานเฉพาะทางอาจค้นหาผ่านเว็บไซต์อื่นๆ หรือสมัครโดยตรงกับบริษัทหรือองค์กรที่ท่านสนใจผ่านการส่ง Résumé สมัครงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ 
เทคนิคการจัดทำ Résumé สมัครงานวิศวกร
กำหนดหัวข้อของ Résumé ให้ชัดเจน เช่น ต้องการฝึกงานหรือต้องการสมัครงานในตำแหน่งใด
ศึกษาคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งที่ต้องการ แล้วจึงเขียนอธิบายคุณสมบัติของตนเองว่าทำไมถึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ โดยต้องแสดงถึงความสอดคล้องกับวุฒิการศึกษาหรือวิทยานิพนธ์ และทักษะต่างๆที่ตนเองมี
ใส่ข้อมูลการติดต่อเพียงที่เดียว รวมถึงเลือกใช้ Email อย่างเป็นทางการ เช่น @alumni.mahidol.ac.th หรือ @student.mahidol.ac.th เป็นต้น
ข้อมูลการศึกษาให้เริ่มใส่ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี เป็นต้นไป พร้อมระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม และเน้นรายวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตำแหน่งงาน
ข้อมูลทักษะด้านภาษาต้องระบุระดับความสามารถหรือคะแนนอ้างอิง
แสดงข้อมูลใบรับรองหรือใบประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานให้ชัดเจน
ระบุทักษะด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องเช่น มีทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใดบ้าง มีทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์ด้านวิศวกรรมตัวไหนบ้าง มีทักษะการทำแลปเฉพาะทางหรือการทำ Workshop ด้านวิศวกรรม
ระบุประสบการณ์การทำงานให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกงาน การทำโปรเจค การทำวิจัย การทำแลป เป็นต้น โดยเริ่มจากใหม่ล่าสุดย้อนกลับไปเก่า หากเป็นไปได้ให้ระบุความสำเร็จที่ได้จากประสบการณ์นั้นๆด้วย
หมายเหตุ สำหรับหลักสูตร วิศวกรรมโยธา ในการประกอบอาชีพจำเป็นที่จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการรับรองหลักสูตรจากทางสภาวิศวกรเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในระดับภาคีวิศวกร ได้โดยตรงที่สภาวิศวกร มีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท แบ่งเป็น ค่าจดทะเบียนสมาชิกสภาวิศวกรและค่าบำรุง จำนวน 1,500 บาท + ค่าสมัครทดสอบความรู้ 1,500 บาท (https://www.coe.or.th/http_public/main/choice_1/pakey/step_pakey.php)

ทักษะและประสบการณ์

ทักษะ  ไม่ว่านักศึกษาจะจบการศึกษาจากหลักสูตรใด ทางผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่ต่างมองหาผู้ร่วมงานที่มีทักษะโดยภาพรวมดังนี้ 
– ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
– ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
– ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน
– ความกระฉับกระเฉงและความกระตือรือร้นในการทำงาน
– ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไข
– ความสามารถในการวางแผนงานและการบริหารงานให้ตรงตามแผน
– ความสามารถในการบริหารทรัพยากรและเวลา
– ความเข้าใจถึงวิธีการทำให้องค์กรของตนประสบความสำเร็จ
ประสบการณ์การทำงาน เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หากนักศึกษาต้องการที่จะได้เป็นตัวเลือกแรกๆของผู้ว่าจ้างงาน การหาประสบการณ์การทำงาน โดยการหาสถานที่ฝึกงานที่เหมาะสมนั้น เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็น ฉะนั้นนักศึกษาควรเลือกฝึกงานในบริษัทหรือองค์กรที่มีลักษณะของงานตรงกับวุฒิการศึกษาหรือวิทยานิพนธ์ของตน เพื่อให้ตัวนักศึกษาเองเกิดการตระหนักรู้ถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นๆ ซึ่งความรู้ที่ได้มานี้จะมีส่วนช่วยในการพิจารณารับเข้าทำงานของบริษัทในภายหลัง โดยทั่วไปทักษะสำคัญที่ควรพัฒนาและแสดงออกตอนฝึกงานคือ ความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหา หากสามารถแสดงทักษะทั้งสามข้อได้ โดยส่วนใหญ่บริษัทจะทาบทามไว้ตั้งแต่ช่วงเวลาฝึกงาน 

การเรียนต่อ

สำหรับ วิศวกรรมโยธา  ที่มีความสนใจในการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อความก้าวหน้าในสายงานหรือเปลี่ยนสายงานเป็น วิศวกรโยธาทำงานทางด้านการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา ด้านการออกแบบฐานรากและโครงสร้าง ทางธรณีเทคนิค ด้านสำรวจ หรืองานภูมิสารสนเทศ ด้านวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง จราจร และโลจิสติกส์ ด้านการบริหาร โครงการก่อสร้าง หรือทางด้านวิศวกรรมโยธาทั่วไป นักวิชาการและนักวิจัย ทางด้านวิศวกรรมโยธา ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น สามารถสมัครเรียนปริญญาโทได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดของหลักสูตรได้ที่นี่ https://graduate.mahidol.ac.th/inter/prospective-students/?p=curriculum&id=3805M02G

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก


บทเรียนแนะนำจาก MUx


บทเรียนแนะนำจาก MUx (Communication Literacy)บทเรียนแนะนำจาก LinkedIn Learning

บทเรียนแนะนำจาก LinkedIn Learning สำหรับอาชีพ วิศวกรโยธา


นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถติดต่อขอเข้าใช้งานระบบ LinkedIn Learning ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่
Email: mahidolalumni@mahidol.ac.th

รายการอ้างอิง

Oxford University Careers Service. (2020). Engineering, สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2564. จาก. https://www.careers.ox.ac.uk/engineering#collapse1520496
University of Colorado Boulder Career Services. (2020). 5 things to include in your engineering resume, สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2564. จาก. https://www.colorado.edu/career/5-things-include-your-engineering-resume
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2020) ภาควิชา/หลักสูตร, สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2564. จาก. https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu/

อื่น ๆ 

อาชีพอื่นๆที่รองรับวุฒิการศึกษาของวิศวกรโยธา
– เป็นผู้ลงทุน/เจ้าของโครงการงานด้านทางโยธา
– วิศวกรด้านออกแบบในบริษัทวิศวกรที่ออกแบบ
– วิศวกรที่ปรึกษาในบริษัทที่ปรึกษาชั้นน้ำเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่เจ้าของโครงการ ตลอดโครงการ
– วิศวกรควบคุมงานการก่อสร้างในบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำซึ่งทำหน้าที่ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทางโยธาตามแบบที่วิศวกรออกแบบได้ทำมา
– วิศวกรโครงการ ซึ่งทำหน้าที่ในการบริการจัดการโครงการทางวิศวกรรมโยธา
– วิศวกรทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทผลิตวัสดุและผลิตภัณท์ทางโยธาเช่น ปูนซิเมนต์ เหล็ก พื้นสำเร็จรูป เสาเข็ม เป็นต้น
– วิศวกรโยธายังสามารถทำงานในส่วนราชหรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนา เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง  การประปา เป็นต้น