วิศวกรเครื่องกล


มหาวิทยาลัยมหิดลได้วางวิชาพื้นฐานสำหรับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมุ่งเน้นการศึกษาหรือพัฒนาองค์ความรู้ทางวิศวกรรมในด้านต่างๆ ผ่านการศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม การวิจัยดำเนินงาน จัดการและประเมินผลระบบโดยรวมซึ่งครอบคลุมปัจจัยทุกๆด้านทั้ง บุคคล สารสนเทศ อุปกรณ์ พลังงาน วัสดุ รวมไปถึง การเงิน โดยเน้นงานทางด้านการประยุกต์ที่เกี่ยวกับการวิจัยดำเนินงาน ทรัพยากรต่างๆ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานและทรัพยามหาวิทยาลัยมหิดลได้วางวิชาพื้นฐานสำหรับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมุ่งเน้นการศึกษาหรือพัฒนาองค์ความรู้ทางวิศวกรรมในด้านต่างๆ ผ่านการศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ออกแบบ และพัฒนาการเคลื่อนที่ของสิ่งที่สนใจ โดยสิ่งที่สนใจในที่นี้อาจเป็นสิ่งที่มองเห็น เช่น การเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ หรืออาจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น เช่น พลังงานในรูปแบบต่างๆ โดยมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย เช่น พลังงานหมุนเวียน การควบคุมอัตโนมัติ ยานยนต์ การเผาไหม้ภายใน โครงสร้างอากาศยาน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ ชีวกลศาสตร์ วิธีเชิงตัวเลขของกลศาสตร์ของไหล (CFD) ไฟไนต์เอลิเมนต์ หุ่นยนต์ ระบบประมวลภาพ กลศาสตร์เชิงทฤษฎี เป็นต้น 

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การจ้างงานของอาชีพวิศวกร ผู้ว่าจ้างจะคัดเลือกผู้สมัครโดยใช้วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ตรงกับสายงานเป็นหลัก เพราะฉะนั้นนักศึกษาควรยื่นสมัครงานโดยเน้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและวิทยานิพนธ์ของตน โดยทั่วไปแล้วบริษัทหรือองค์กรต่างๆที่ทำงานด้านวิศวกรรมจะมี การเปิดรับสมัครตลอดทั้งปี นักศึกษาสามารถเลือกใช้บริการ Mahidol University Careers Service ผ่านเมนูค้นหางานเพื่อค้นหาตำแหน่งงานที่ใช่ หรือเพื่อศึกษารูปแบบของการรับสมัครงานได้ หากนักศึกษาต้องการตำแหน่งงานเฉพาะทางอาจค้นหาผ่านเว็บไซต์อื่นๆ หรือสมัครโดยตรงกับบริษัทหรือองค์กรที่ท่านสนใจผ่านการส่ง Résumé สมัครงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ 
เทคนิคการจัดทำ Résumé สมัครงานวิศวกร
กำหนดหัวข้อของ Résumé ให้ชัดเจน เช่น ต้องการฝึกงานหรือต้องการสมัครงานในตำแหน่งใด
ศึกษาคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งที่ต้องการ แล้วจึงเขียนอธิบายคุณสมบัติของตนเองว่าทำไมถึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ โดยต้องแสดงถึงความสอดคล้องกับวุฒิการศึกษาหรือวิทยานิพนธ์ และทักษะต่างๆที่ตนเองมี
ใส่ข้อมูลการติดต่อเพียงที่เดียว รวมถึงเลือกใช้ Email อย่างเป็นทางการ เช่น @alumni.mahidol.ac.th หรือ @student.mahidol.ac.th เป็นต้น
ข้อมูลการศึกษาให้เริ่มใส่ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี เป็นต้นไป พร้อมระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม และเน้นรายวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตำแหน่งงาน
ข้อมูลทักษะด้านภาษาต้องระบุระดับความสามารถหรือคะแนนอ้างอิง
แสดงข้อมูลใบรับรองหรือใบประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานให้ชัดเจน
ระบุทักษะด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องเช่น มีทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใดบ้าง มีทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์ด้านวิศวกรรมตัวไหนบ้าง มีทักษะการทำแลปเฉพาะทางหรือการทำ Workshop ด้านวิศวกรรม
ระบุประสบการณ์การทำงานให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกงาน การทำโปรเจค การทำวิจัย การทำแลป เป็นต้น โดยเริ่มจากใหม่ล่าสุดย้อนกลับไปเก่า หากเป็นไปได้ให้ระบุความสำเร็จที่ได้จากประสบการณ์นั้นๆด้วย
หมายเหตุ สำหรับหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล ในการประกอบอาชีพจำเป็นที่จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการรับรองหลักสูตรจากทางสภาวิศวกรเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในระดับภาคีวิศวกร ได้โดยตรงที่สภาวิศวกร มีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท แบ่งเป็น ค่าจดทะเบียนสมาชิกสภาวิศวกรและค่าบำรุง จำนวน 1,500 บาท + ค่าสมัครทดสอบความรู้ 1,500 บาท (https://www.coe.or.th/http_public/main/choice_1/pakey/step_pakey.php)

ทักษะและประสบการณ์

ทักษะ ไม่ว่านักศึกษาจะจบการศึกษาจากหลักสูตรใด ทางผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่ต่างมองหาผู้ร่วมงานที่มีทักษะโดยภาพรวมดังนี้ 
– ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
– ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
– ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน
– ความกระฉับกระเฉงและความกระตือรือร้นในการทำงาน
– ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไข
– ความสามารถในการวางแผนงานและการบริหารงานให้ตรงตามแผน
– ความสามารถในการบริหารทรัพยากรและเวลา
– ความเข้าใจถึงวิธีการทำให้องค์กรของตนประสบความสำเร็จ
ประสบการณ์การทำงาน เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หากนักศึกษาต้องการที่จะได้เป็นตัวเลือกแรกๆของผู้ว่าจ้างงาน การหาประสบการณ์การทำงาน โดยการหาสถานที่ฝึกงานที่เหมาะสมนั้น เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็น ฉะนั้นนักศึกษาควรเลือกฝึกงานในบริษัทหรือองค์กรที่มีลักษณะของงานตรงกับวุฒิการศึกษาหรือวิทยานิพนธ์ของตน เพื่อให้ตัวนักศึกษาเองเกิดการตระหนักรู้ถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นๆ ซึ่งความรู้ที่ได้มานี้จะมีส่วนช่วยในการพิจารณารับเข้าทำงานของบริษัทในภายหลัง โดยทั่วไปทักษะสำคัญที่ควรพัฒนาและแสดงออกตอนฝึกงานคือ ความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหา หากสามารถแสดงทักษะทั้งสามข้อได้ โดยส่วนใหญ่บริษัทจะทาบทามไว้ตั้งแต่ช่วงเวลาฝึกงาน

การเรียนต่อ

สำหรับ วิศวกรเครื่องกล ที่มีความสนใจในการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อความก้าวหน้าในสายงานหรือเปลี่ยนสายงานเป็น วิศวกรออกแบบ ควบคุมและพัฒนากระบวนการผลิต และวิศวกรควบคุมงาน ระบบในอาคาร นักวิจัยและนักวิชาการ ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ชำนาญการในการออกแบบและสร้างระบบ สามารถสมัครเรียนปริญญาโทได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดของหลักสูตรได้ที่นี่ https://graduate.mahidol.ac.th/inter/prospective-students/?p=curriculum&id=3807M02G

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

– คลิปวิดีโอที่แนะนำ
Under Construction


บทเรียนแนะนำจาก MUx


บทเรียนแนะนำจาก MUx (Communication Literacy)บทเรียนแนะนำจาก LinkedIn Learning

บทเรียนแนะนำจาก LinkedIn Learning สำหรับอาชีพวิศวกรเครื่องกล


นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถติดต่อขอเข้าใช้งานระบบ LinkedIn Learning ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่
Email: mahidolalumni@mahidol.ac.th

รายการอ้างอิง

Oxford University Careers Service. (2020). Engineering, สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2564. จาก. https://www.careers.ox.ac.uk/engineering#collapse1520496
University of Colorado Boulder Career Services. (2020). 5 things to include in your engineering resume, สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2564. จาก. https://www.colorado.edu/career/5-things-include-your-engineering-resume
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2020) ภาควิชา/หลักสูตร, สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2564. จาก. https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu/

อื่น ๆ 

อาชีพอื่นๆที่รองรับวุฒิการศึกษาของวิศวกรเครื่องกล
– วิศวกรออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบท่อประปา สุขาภิบาล ดับเพลิง ในอาคาร ฯลฯ
– วิศวกรออกแบบและติดตั้งระบบทางเครื่องกลในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม
– วิศวกรออกแบบชิ้นส่วนทางเครื่องกลและออกแบบผลิตภัณฑ์
– วิศวกรด้านอุตสาหกรรมพลังงาน หรือ พลังงานทางเลือก
– นักวิจัย นักฝึกอบรม อาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเอกชน ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
– เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลของหน่วยงานราชการหรือเอกชน
– ผู้จัดการโรงงานที่ดูแลในเรื่องของวิศวกรรมเครื่องกล