ครีเอทีฟ (Creative)


ครีเอทีฟ (Creative) ในแต่ละบริษัทจะมีบริบทและหน้าที่ที่แตกต่างกัน แต่โดยภาพรวมครีเอทีฟจะต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าว่ามีความต้องการที่จะสื่อสารอะไร และกลับมาระดมความคิดกันภาบในทีม หลังจากนั้นทำพรี Presentation ขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ และนำเสนองานให้กับลูกค้า ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เมื่อได้การตอบรับจากลูกค้าจึงเริ่มการผลิตงานโดยทีมครีเอทีฟจะมีหน้าที่ดูแลว่างานตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่ จากนั้นดำเนินการทำคิวงาน ทำสคริป และเมื่อจบงานจะมีการประเมินงานอีกครั้ง หากในงานมีโชว์จำเป็นต้องมีการซักซ้อม เมื่อถึงวันจริงจะต้องบรีฟงานให้กับผู้ดำเนินรายการ และผู้ผู้ดูแลเวที

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การเตรียมตัวสู่การเป็นครีเอทีฟ (Creative) จะต้องเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ดังนี้
– เป็นคนเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
– การฝึกการคิด การสื่อสารด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน
– หาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนอยู่เสมอ
– เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

ทักษะและประสบการณ์

– การฝึกงานในสาขาที่ตนเองสนใจ และเกี่ยวข้องกับงานที่สมัคร
– Soft Skill ในด้านต่าง ๆ
ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมในขณะเรียนมหาวิทยาลัย
– ทักษะความแม่นยำ ความละเอียด ความถูกต้อง
– เรียนรู้ทุก ๆ แฟลตฟอร์ม ที่ต้องนำเสนอ
– ทักษะการใช้กล้อง การถ่ายภาพ และการตัดต่อเบื้องต้น
– มีทักษะด้าน Marketing- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
– การนำเสนอผลงาน การขายผลงาน
– การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
– ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เช่น การทำงานในรูปแบบออนไลน์ ที่ต้องนำเสนอ
– ทักษะการใช้กล้อง การถ่ายภาพ และการตัดต่อเบื้องต้น
– มีทักษะด้าน Marketing

การเรียนต่อ

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

คลิปวิดีโอที่แนะนำ

แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า: ครีเอทีฟ (Creative)
https://www.youtube.com/watch?v=7xhc1I6T_r4&list=PLSvqk-patgTvAVV8b6gckHkm29M1E5g7F&index=35

บทเรียนแนะนำจาก LinkedIn Learning

Course: The Five-Step Creative Process (By: Stefan Mumaw)
https://www.linkedin.com/learning/the-five-step-creative-process/introducing-the-five-step-creative-process?u=91782594

รายการอ้างอิง

Mumaw S. (2021). The Five-Step Creative Process. Retrieved September 17, 2021, from https://www.linkedin.com/learning/the-five-step-creative-process/introducing-the-five-step-creative-process?u=91782594
 
We Mahidol. (2021). ครีเอทีฟ. สืบค้นเมื่อ 17 กันยายน 2564, จาก https://www.youtube.com/watch?v=7xhc1I6T_r4&list=PLSvqk-patgTvAVV8b6gckHkm29M1E5g7F&index=35  

อื่น ๆ