แนะนำอาชีพตามสายงาน

นักธรณีศาสตร์ผู้ช่วย

นักวิจัยกีฏวิทยา

สายงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

วิศวกรวิจัยและพัฒนา

ผู้จัดการโครงการ

นักประชาสัมพันธ์

นักธรณีฟิสิกส์ (ปิโตเลียม)

สายงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

นักบิน (กัปตัน) Pilot

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน