นักประชาสัมพันธ์


นักประชาสัมพันธ์ (Public Relation Officer) เป็นอาชีพที่ต้องเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เป็นตัวแทนของผู้บริหารในการออกไปทำกิจกรรมต่างๆ โดยมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ในสื่อช่องทางต่าง ๆ เช่น การเขียนข่าว การเขียนข้อมูลประชาสัมพันธ์ รวมถึงต้องทำการค้นคว้า หาข้อมูลความต้องการของลูกค้า และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และพัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้งทำหน้าที่ในการวางแผนและนำเสนอโครงการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ต่อคณะผู้บริหาร เมื่อได้รับอนุมัติแล้วนำโครงการมาดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การเตรียมตัวสู่การเป็นนักประชาสัมพันธ์ จะต้องเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ดังนี้

เตีรยมเอกสารตามประกาศรับสมัครงานขององค์กรที่สมัคร

– เตรียมตัวสอบข้อเขียนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่นการเขียนอธิบายโปรเจกต์ ขั้นตอนการดำเนินงานว่าเป็นอย่างไร

– เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์

– ศึกษาและทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมองค์กรที่สมัครงาน

ทักษะและประสบการณ์

ทักษะการเรียนรู้ และติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตลอดเวลา
– ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์
– ทักษะการประสานงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น
– ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และความฉลาดทางอารมณ์
– ทักษะการพูดในที่สาธารณะ

การเรียนต่อ

หากมีความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท: การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=curriculum&id=5002M02G

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

ค้นหางานด้านประชาสัมพันธ์ภายมหาวิทยาลัยมหิดลได้จาก www.muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

คลิปวิดีโอที่แนะนำ


แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า: นักประชาสัมพันธ์
https://careers.mahidol.ac.th/ep12-public-relation-officer/

บทเรียนแนะนำจาก LinkedIn Learning


Public Speaking (By: Luara Bergells)
https://www.linkedin.com/learning/public-speaking-foundations-2018/know-why-you-re-talking?u=9178259

นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถติดต่อขอเข้าใช้งานระบบ LinkedIn Learning ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/linkedin-learning

รายการอ้างอิง

LinkedIn Learning. (2021, Sep 13). Public Speaking [Video file].  Video posted to
https://www.linkedin.com/learning/public-speaking-foundations-2018/know-why-you-re-talking?u=9178259
 
We Mahidol. (2021, Sep 14).นักประชาสัมพันธ์ [Video file].  Video posted to https://careers.mahidol.ac.th/ep12-public-relation-officer/

อื่น ๆ 

ศึกษาข้อมูลด้านการตลาดเพิ่มเติมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น