แนะนำอาชีพตามสายงาน

ครูสอนดนตรีออนไลน์

นักธรณีศาสตร์ผู้ช่วย

นักวิจัยกีฏวิทยา

สายงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

ผู้สื่อข่าว (NEWS Reporter)

วิศวกรวิจัยและพัฒนา

ผู้จัดการโครงการ

นักประชาสัมพันธ์

นักธรณีฟิสิกส์ (ปิโตเลียม)

สายงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการ