เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการเมืองและเศรษฐกิจ


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการเมืองและเศรษฐกิจ (Political and economic Analysis) เป็นตำแหน่งของเจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่งเป็นพนักงานที่ทำงานให้กับรัฐบาล โดยทำหน้าดูแลทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ 1) งานด้านประสานงาน จะเป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงการต่างประเทศ, การประสานงานระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงอื่น ๆ ภายในประเทศ และ การประสานงานระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในยุโรป หรือสถานเอกอัครราชทูตยุโรปในประเทศไทยกับกระทรวงการต่างประเทศ 2) งานฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูตผ่านทางโทรเลขของกระทรวงการต่างประเทศ ศึกษาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ เมื่อได้ข้อมูลมาเรียบร้อยจัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา และ3) งานด้านการดำเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การจัดประชุมทวิภาคี และการประชุมต่าง ๆ และการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้ผู้นำมีความพร้อมสำหรับการเจรจา พบปะกับผู้นำประเทศต่าง ๆ โดยมีรายได้เริ่มต้น 15,000 บาท

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การเตรียมตัวสู่การเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการเมืองและเศรษฐกิจ จะต้องเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ดังนี้
– กรอกรายละเอียดการสมัครงานให้ครบถ้วน
– เตรียมเอกสารเพิ่มเติม เช่น Cover Letter, Transcript, และ เอกสารส่วนบุคคล
– เตรียมตัวสำหรับการเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ ข้อมูลความรู้ ข่าวสาร สถานการณ์ที่เกี่ยวกับประเทศไทย
–  การสัมภาษณ์จะเน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น ประสบการณ์ การศึกษา เป็นต้น
สำหรับผู้ที่สนใจที่จะสอบเป็นนักการทูต จะต้องเตรียมตัวในการสอบความรู้ทั่วไป, ทดสอบภาษาอังกฤษ (ภาค ก.), สอบการเขียนเรียงความ, การแปล, การย่อความ,ทดสอบภาษาอังกฤษ(อัตนัย) (ภาค ข.) และ การสัมภาษณ์และการเก็บตัว (ภาค ค.)

ทักษะและประสบการณ์

การเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย เช่น ทูตวิเทศสัมพันธ์
– การเข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ที่มีความร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
– การสมัครเข้าฝึกงานสถานเอคอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ
– การศึกษาข้อมูล ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก และภายในประเทศ 
– ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ฝึกการฟัง การอ่านงานเขียนที่ดี ทักษะการเขียนที่ดีมาจากพื้นฐานการรับฟัง และการได้อ่านงานที่ดี เมื่อสามารถสื่อสารได้อย่างเป็นระบบแล้ว ก็จะสื่อสารด้วยการพูดได้อย่างเป็นระบบเช่นกัน
– ทักษะด้านการสื่อสาร ด้านการเขียน และการพูด การติดต่อประสานงาน
– ทักษะการคิดวิเคราะห์ แยกแยะหาเหตุผล การมองให้รอบด้าน
– ทักษะการเป็นผู้นำ ช่วยให้เรามีความมั่นใจในตนเอง
– ทักษะภาษาที่สาม เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น 

การเรียนต่อ

– หากท่านมีความสนใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=curriculum&id=2514M03G

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

คลิปวิดีโอที่แนะนำ

This image has an empty alt attribute; its file name is poster-ep23-hl1x1.png
แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการเมืองและเศรษฐกิจ
https://careers.mahidol.ac.th/ep23-political-economy-analyst/

LinkedIn Learning: Leadership mindset by Sesil Pir 
Link: https://www.linkedin.com/learning/leadership-mindsets/improve-your-mindset-to-shift-your-work-experience?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&resume=true&u=91782594

รายการอ้างอิง

LinkedIn Learning. (2022, Jan 10). Leadership mindset [Video file]. Video posted https://www.linkedin.com/learning/leadership-mindsets/improve-your-mindset-to-shift-your-work-experience?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&resume=true&u=91782594

We Mahidol. (2021, Dec 24). เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการเมืองและเศรษฐกิจ (Political and economic Analysis).  Video posted to
https://careers.mahidol.ac.th/ep23-political-economy-analyst/

อื่น ๆ 

– เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ www.mfa.go.th
– Facebook Page:  กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand