สายงานด้านรัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการเมืองและเศรษฐกิจ