นักสื่อความหมายด้านธรรมชาติ


นักสื่อความหมายด้านธรรมชาติ (Nuture Interpreter) เป็นกลุ่มคนที่มีความพยายามในการพาเด็ก และครอบครัวที่เป็นคนในเมืองเข้าไปเรียนรู้ธรรมชาติในป่า เช่น การไปค้างคืนที่เขาใหญ่ ในช่วงเช้าจะพาพวกเขาออกไปดูนก ดูแมลง ดูสัตว์ที่ออกหากินในช่วงเช้า หลังจากนั้นพาไปเดินป่าเพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างป่าและสัตว์ว่ามีความต้องการกันและกันอย่างไร เด็ก ๆ จะได้เห็นภาพและเกิดความเข้าใจมากกว่าการเรียนในหนังสือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเข้าใจ มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมีความหวังให้เด็ก ๆ กลุ่มนี้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติต่อไปในอนาคต ในการทำงานจะต้องวางแผนจัดกิจกรรม ลงสำรวจพื้นที่หน้างาน ติดต่อขอเข้าพื้นที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำกิจกรรมเป็นสำคัญ โดยในการจัดค่ายแต่ละครั้งจะมีทีมงานประมาณ 10 คน โดยมีกิจกรรมเช่น ค่ายเดินตามสายน้ำที่เชียงดาว โดยเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ถึงการกำเนิดของแหล่งน้ำ มีที่มาที่ไปอย่างไร
จุดเริ่มต้นจากตรงไหน ไหลไปทิศทางใด และเรามีความเชื่อมโยงกับแหล่งน้ำอย่างไร

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การเตรียมตัวสู่การเป็นนักสื่อความหมายด้านธรรมชาติ (Nature Interpreter) จะต้องเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ดังนี้
– มีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม ชอบเรียนด้านชีววิทยา
– ชอบเดินทาง ชอบธรรมชาติ
– สามารถนำความรู้ งานวิจัย มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

ทักษะและประสบการณ์

– ศึกษาเพิ่มเติมทางด้านการตลาด
– การสื่อสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงประเด็น
– การนำงานวิจัยมาสื่อสารให้บุคคลทั่วไป หรือเด็ก ได้เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

การเรียนต่อ

– หากท่านมีความสนใจในการศึกษาต่อทางด้านชีววิทยาสภาวะแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ) สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=curriculum&id=2106M02G
หากท่านมีความสนใจในการศึกษาต่อทางด้านสิ่งแวดล้อมในสาขาอื่น ๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=curriculum

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

รายการอ้างอิง

Honigman B. (2021). Social Media Marketing Trends. Retrieved September 21, 2021, from https://www.linkedin.com/learning/social-media-marketing-trends/inviting-a-new-level-of-interaction?u=91782594
Kolovou T and Bailey-Hughes B. (2021). Communication Foundations. Retrieved September 21, 2021, from https://www.linkedin.com/learning/communication-foundations-2/foundations-of-communication?u=91782594
We Mahidol. (2021). นักสื่อความหมายด้านธรรมชาติ.  สืบค้นเมื่อ 21 กันยายน 2564, จาก https://www.youtube.com/watch?v=zxezzDdqheI&list=PLSvqk-patgTvAVV8b6gckHkm29M1E5g7F&index=4

อื่น ๆ