ผู้จัดการโครงการ


ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารคน บริหารธุรกิจ และบริหารเวลา ให้ดำเนินไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งในการทำงานมีความจำเป็นต้องลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการทำงานในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อทำการดูแล ตรวจสอบ ควบคุมการดำเนินธุรกิจ และเมื่อพบกับปัญหาจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด แต่ในสถานการณ์ COVID-19 วิธีการทำงานจะมีความแตกต่างออกไป เนื่องจากไม่สามารถลงพื้นที่ในการทำงานได้ จึงมีความจำเป็นจะต้องติดตามการทำงานด้วยการโทรไปในแต่ละหน่วยธุรกิจ เมื่อพบปัญหาจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ผู้จัดการโครงการต้องทำหน้าที่ในการบริหารคน บริหารทีม ให้แต่ละหน่วยธุรกิจที่รับผิดชอบสามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด รวมถึงต้องมีความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ทางธุรกิจของบริษัท

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การเตรียมตัวสู่การเป็นผู้จัดการโครงการ (Project Manager) จะต้องเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ดังนี้

– เตรียมนำเสนอผลงานทางด้านกิจกรรมตอนเรียนที่มีความโดนเด่น
– การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าร่วมค่าย Young Webmaster Camp(YWC)
– การทำงาน Part-time ด้าน Online Marketing ขณะเรียน
– เรียนรู้เพิ่มเติมด้าน Online Marketing

ทักษะและประสบการณ์

ทักษะความเป็นผู้นำ การบริหารทีมและผู้ร่วมงาน
– ทักษะการสื่อสาร การนำเสนองาน
– ทักษะการบริหารจัดการเวลา
– ทักษะการตัดต่อภาพ ตัดต่อวิดี

การเรียนต่อ

หากมีความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท: การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=curriculum&id=5002M02G

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

คลิปวิดีโอที่แนะนำแนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า: ผู้จัดการโครงการ
https://careers.mahidol.ac.th/ep13-project-manager/

บทเรียนแนะนำจาก LinkedIn Learning

Assignments & Recommendations from Mahidol University
https://www.linkedin.com/learning/collections/enterprise/1~AAAAAAV4fcI=734630?u=91782594Project Management Foundation (By: Bonnie Biafore)
https://www.linkedin.com/learning/project-management-foundations-4/deliver-successful-projects-3?u=91782594


Digital Marketing Foundations (By: Brad Batesole)
https://www.linkedin.com/learning/digital-marketing-foundations/connecting-with-customers-online?u=91782594

นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถติดต่อขอเข้าใช้งานระบบ LinkedIn Learning ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/linkedin-learning

รายการอ้างอิง

LinkedIn Learning. (2021, Sep 15). Assignments & Recommendations from Mahidol University
[Video file].  Video posted https://www.linkedin.com/learning/collections/enterprise/1~AAAAAAV4fcI=734630?u=91782594
 
LinkedIn Learning. (2021, Sep 15). Digital Marketing Foundations [Video file].  Video posted
https://www.linkedin.com/learning/digital-marketing-foundations/connecting-with-customers-online?u=91782594
 
LinkedIn Learning. (2021, Sep 15). Project Management Foundation [Video file]. Video posted
https://www.linkedin.com/learning/project-management-foundations-4/deliver-successful-projects-3?u=91782594
 
We Mahidol. (2021, Sep 15). ผู้จัดการโครงการ [Video file].  Video posted to https://careers.mahidol.ac.th/ep13-project-manager/

อื่น ๆ