สายงานด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารธุรกิจ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการโครงการ

เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต