เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต


จ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Insurance Product Developer) เป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยมีลักษณะการทำงานที่แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้

ส่วนที่ 1 งานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีหน้าที่รับโจทย์และออกแบบค่าต่าง ๆ ของประกันให้ตอบโจทย์บนพื้นฐานความเป็นจริง ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและตลาด ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด แนวโน้มผู้บริโภค การแข่งขัน และข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ วางแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้น และทำ Presentation เพื่อนำเสนอแผนงานต่อผู้บริหารและทีมงาน หลังจากนั้น จัดทำเล่มเบี้ยประกัน และหาข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการนำเสนอต่อหน่วยงาน คปภ. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) เพื่อขออนุมัติประกันภัยต่อไป

ส่วนที่ 2 ทำหน้าที่ตรวจสอบผลที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ เช่น ผลกำไรที่ได้รับตรงกับที่เราตั้งไว้หรือไม่ผลิตภัณฑ์มีปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่ หากมีปัญหา เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์จะต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาต่อไป รวมถึงการตรวจสอบผลประโยชน์ต่าง ๆ ของลูกค้าและบริษัท และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ฝ่ายอื่น ๆ นำไปใช้หรือนำไปเผยแพร่ว่ามีความถูกต้องหรือไม่

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การเตรียมตัวสู่การเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต จะต้องเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ดังนี้

– เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำ resume สำหรับใช้ในการสมัครงาน

– เตรียมตัวในการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือที่เรียกกันว่า “การสอบเล่ม” ของ SOA (Society of Actuaries) องค์กรวิชาชีพสำหรับนักคณิตศาสตร์ด้านประดันชีวิตของสมาคมในประเทศอเมริกา เพื่อเป็นการรับรองว่าผู้สอบมีความรู้เพียงพอที่จะประกอบอาชีพในด้านประกันภัยได้ และมีผลต่อการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน โดยการสอบเล่มสามารถดำเนินการสอบได้ตั้งแต่ตอนที่กำลังศึกษาอยู่ได้ ตามการเปิดรับสมัคร

– ควรศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน และมีการเตรียมตัวในเรื่องของการฝึกทำโจทย์และข้อสอบอยู่สม่ำเสมอเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบเล่ม


ภาพที่ 1 แสดงตารางการสอบเล่มประกันชีวิต
ที่มา: Society of Actuaries (2018)

ทักษะและประสบการณ์

– ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในเรื่องของการคำนวณ
– ทักษะการนำเสนอ
– ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
– ทักษะภาษา SQL ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม เพื่อจัดการฐานข้อมูลโดยเฉพาะ
– ทักษะการแก้ไขปัญหา
– ทักษะการคิดวิเคราะห์
– ทักษะด้านตรรกะและเหตุผล

การเรียนต่อ

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

คลิปวิดีโอที่แนะนำ

แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า: เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตบทเรียนแนะนำจาก LinkedIn LearningCourse: SQL Essential Training
(By Bill Weinman, Tech Advocate, Entrepreneur, Programming Expert)

Course: Develop Your Finance and Accounting Skills

รายการอ้างอิง

We Mahidol. (2021, Aug 6). เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ [Video file].  Video posted to https://careers.mahidol.ac.th/ep7-life-insurance-product-development-officer

LinkedIn Learning. (2021, Aug 6). SQL Essential Training [Video file].  Video posted to
https://www.linkedin.com/learning/sql-essential-training-3/understanding-sql?u=91782594

LinkedIn Learning. (2021, Aug 6). Develop Your Finance and Accounting Skills [Video file].  Video posted to https://www.linkedin.com/learning/paths/develop-your-finance-and-accounting-skills?u=91782594

Society of Actuaries. (2018). ASA Pathway. Retrieved August 6, 2021, from https://pathways.soa.org/asa

อื่น ๆ