ผู้จัดการฝ่ายการตลาด


ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager) มีหน้าที่ในการบริหารงบประมาณของแบรนด์สินค้า โดยจะต้องดูแลทั้งในส่วนของสื่อ กิจกรรม และกิจกรรมที่สร้างความก้าวหน้าให้กับแบรนด์ นอกจากนี้ต้องดูแล บริหารจัดการทางด้านการตลาดทั้งในส่วนของโปรโมชั่น และการสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นส่วนของร้านค้าออนไลน์ และร้านค้าที่เป็นเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า รวมถึงการดูภาพลักษณ์ของเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า ในส่วนของการสื่อสารดูในส่วนของการสื่อสารระหว่างแบรด์ การสื่อสารระหว่างแบรด์กับสื่อมวลชน รวมถึงการดูแลภาพลักษณ์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกัน

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การเตรียมตัวสู่การเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager)จะต้องเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ดังนี้
การติดตามเทรนด์ของตลาดว่าไปในทิศทางไหน เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน
– เข้าติดตามการเปิดรับสมัครงานของแบรนด์ผ่าน Facebook Fanpage


ทักษะและประสบการณ์

การเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางบริษัทจัดขึ้น เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างโปรไฟล์ และประสบการณ์ให้กับตนเอง
– มีความกระตือรือร้น ไม่หยุดที่จะเรียนรู้
– มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
– มีความคิดสร้างสรรค์ 
– มีมุมมอง ทัศนคติ กระบวนการเรียนรู้ที่ต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้เติบโต ก้าวหน้า
– ทักษะการบริหารจัดการ
– ทักษะการสื่อสาร
– มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

การเรียนต่อ

หากท่านมีความสนใจในการศึกษาต่อในสาขาการจัดการมหาบัณฑิต สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=curriculum&id=5002M02S  

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

คลิปวิดีโอที่แนะนำ

This image has an empty alt attribute; its file name is poster-ep24-full-1024x576.png

แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
https://careers.mahidol.ac.th/ep24-marketing-manager/

บทเรียนแนะนำจาก LinkedIn Learning
LinkedIn Learning: Become a Marketing Manager Via LEARNING PATH
Link: https://www.linkedin.com/learning/paths/become-a-marketing-manager?u=91782594

นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถติดต่อขอเข้าใช้งานระบบ LinkedIn Learning ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/linkedin-learning

รายการอ้างอิง

LinkedIn Learning. (2022, Jan 10). Become a Marketing Manager [Video file]. Video posted https://www.linkedin.com/learning/paths/become-a-marketing-manager?u=91782594 

We Mahidol. (2021, Dec 24). ผู้จัดการฝ่ายการตลาด [Video file].  Video posted to https://careers.mahidol.ac.th/ep24-marketing-manager/

อื่น ๆ 

– การสมัครงานสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage L’Oreal Group
สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรม Management Trainee ของบริษัท L’Oreal
– สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรม ของบริษัท L’Oreal ในโปรแกรม L’Oreal Brandstorm