นักวิจัยกีฏวิทยา


นักวิจัยกีฏวิทยา (Research Entomologist) ทำหน้าที่ศึกษาวิจัย และหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแมลง และทำการวางแผน และดำเนินการวิจัยด้านแมลง เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะทำการเก็บไข่แมลงมาเพาะพันธุ์ เลี้ยงดูให้หนอนแมลงเติบโต และบันทึกข้อมูลอยู่เสมอ รวมถึงการศึกษาอาหารที่เลี้ยงแมลง นอกจากนี้ยังต้องทำงานด้านการตลาดเพื่อค้นคว้าประโยชน์ที่ได้จากแมลงมาต่อยอดทางธุรกิจและการเกษตร อาทิเช่น แมลงโปรตีนที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ได้ในราคาต้นทุนต่ำ แต่มีสารอาหารสูงซึ่งเป็นผลดีต่อตัวสัตว์และธุรกิจทางการเกษตร

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การเตรียมตัวสู่การเป็นนักวิจัยกีฏวิทยา (Research Entomologist) จะต้องเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ดังนี้
หาข้อมูลการรับสมัครงานจากเว็บไซต์ และ Facebook Page: แมลงโปรตีน ม.ขอนแก่น
– เตรียม Resume เป็นภาษาไทย และเตรียมตัวการสอบสัมภาษณ์
– วิเคราะห์องค์กรที่เราไปสมัครว่ามีความต้องการพัฒนาอย่างไร
– มีความมั่นใจในการนำเสนอความรู้ของตนเองที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

ทักษะและประสบการณ์

– เข้าร่วมโครงการประกวด HACKATHON INSECT มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ประสบการณ์ทำงาน และ โปรเจกต์จบการศึกษา
– ศึกษาความค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับแมลงผ่านเว็บไซต์ www.sciencedirect.com
– ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือ ผ่านห้องสมุดดิจิทัล กรมวิชาการเกษตร
– ศึกษาเพิ่มเติมด้านการตลาด ผ่านหนังสือและ Page Facebook

การเรียนต่อ

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

คลิปวิดีโอที่แนะนำ
This image has an empty alt attribute; its file name is Research-Entomologist.jpg
แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า: นักกีฏวิทยา

รายการอ้างอิง

อื่น ๆ 

– สามารถทำงานได้ทั้งในหน่วยงานรัฐบาล เอกชน รวมถึงเป็นผู้ประกอบการได้เช่นกัน