นักฟิสิกส์


นักฟิสิกส์ หรือนักวิทยาศาสตร์ผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในสาขาความรู้ด้านฟิสิกส์ เป็นผู้ที่ศึกษาธรรมชาติของสิ่งไม่มีชีวิต การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสสารกับพลังงานปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์จะ แบ่งได้กว้างๆ เป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านทฤษฎี ทำงานที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีใหม่ แก้ไขทฤษฎีเดิม หรืออธิบายการทดลองใหม่ที่เกิดขึ้น และการทำงานด้านการทดลอง ค้นคว้า ศึกษาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านฟิสิกส์ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งนี้ในการประกอบอาชีพในสายงานวิจัยและพัฒนาจะต้องมีการทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ เช่น เคมี ชีววิทยา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ อยู่เสมอ รวมถึงจะต้องมีการเขียนบทความวิชาการหรือผลการวิจัย เพื่อเผยแพร่ในวารสารและการประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

อันดับแรกจะต้องมีการเตรียมตัวตั้งแต่ระหว่างที่เรียนอยู่ ถ้ามีงานหรือหัวข้อการวิจัยนที่สนใจหรืออยากทำอยู่แล้ว แนะนำให้หาความรู้ในด้านนั้นๆให้มากที่สุดและฝึกประสบการณ์ตัวเองให้พร้อมสำหรับการทำงานด้านนั้น พร้อมทั้งควรหาโอกาสหรือทำวิจัยเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในด้านนี้ อย่างไรก็ตาม หลายๆ ทักษะสามารถสอนกันได้เมื่อเข้าไปทำงานแล้ว ดังนั้น คุณสมบัติที่สำคัญคือการเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และทักษะในการค้นคว้าข้อมูลและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง แต่การค้นหาตัวเองว่าเหมาะกับงานนั้นๆ หรือเปล่าก็เป็นโจทย์ที่สำคัญ เพราะการเป็นนักวิจัยและพัฒนาต้องมีคุณลักษณะที่ชอบคิดวิเคราะห์ตามเหตุและผล

ทักษะและประสบการณ์

– มีความรู้พื้นฐาน และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์
– ชอบตั้งคำถาม และต้องการที่จะหาคำตอบอยู่เสมอ
– ทักษะการสังเกต
– ทักษะการแก้ไขปัญหา
– ทักษะการสื่อสาร 
– ทักษะการคิดเป็นเหตุเป็นผล

การเรียนต่อ

สามารถเรียนต่อในสาขาเฉพาะทางในด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาฟิสิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในระดับบัณฑิตศึกษา

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

รายการอ้างอิง

อื่น ๆ