นักพฤกษศาสตร์


นักพฤษศาสตร์ เป็นผู้ที่มีความสนใจ และมีหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยในโครงสร้างและกระบวนทางชีววิทยาของพืช ไปจนถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับพืช เช่น ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชหรืออนุกรมวิธานของพืชที่มีอยู่ในประเทศไทยหรือในโลก, ศึกษาเกี่ยวกับสรีรวิทยาของพืช เช่น
พืชเจริญเติบโต สร้างอาหาร อยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นได้อย่างไร, นิเวศวิทยาในสังคมป่า ชายทะเล สังคมเมือง และสังคมอื่นๆ ที่แตกต่างกันออกไป, การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพกับพืข เช่น tissue culture เพื่อเพิ่มจำนวน หรือการทำอย่างไรก็ได้ให้พืชสร้างสารที่เราต้องการโดยที่ไม่จำเป็นต้องปลูกพืชจำนวนมาก และที่สำคัญ นักพฤษศาสตร์เป็นผู้ที่ศึกษาและค้นพบความรู้ที่ทำให้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจำเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม และด้านที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืช=

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การประกอบอาชีพนักพฤกษศาสตร์สามารถร่วมงานได้กับหลายองค์กรที่แตกต่างกันออกไป เช่น การร่วมงานกับภาครัฐ เป็นนักวิจัย นักวิชาการ หรืออาจารย์มหาวิทยาลัยที่ศึกษาวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์, การร่วมงานกับภาคเอกชน เช่น นักวิจัยอิสระในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสายพันธุ์พืชเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และการประกอบอาชีพอิสระ เช่น ธุรกิจส่วนตัวที่สามารถนำความรู้ด้านพฤกษศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้, มัคคุเทศก์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ จนไปถึงนักเขียนสารคดีวิทยาศาสตร์ เป็นต้น จึงทำให้อาชีพนักพฤกษศาสตร์มีความหลากหลายทางอาชีพสูงมาก แล้วแต่ว่าสายงานนั้น ๆ จะเหมาะกับบุคลิกของตนเองมากน้อยแค่ไหน ดังนั้นการเตรียมตัวเพื่อการเข้าสู่การประกอบอาชีพเป็นนักพฤกษศาสตร์ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ จะต้องมีความสนใจ ชอบค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ และอยากที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับพืช และจะต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านชีววิทยาของพืช ไปจนถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทักษะและประสบการณ์

– มีความรู้พื้นฐาน และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
– มีความยืดหยุ่น มีความพร้อมที่จะทำงานเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้
– มีความอดทน อุตสาหะ และทุ่มเท
– มีความละเอียดรอบคอบ
– ทักษะและประสบการณ์ในการเก็บตัวอย่างและออกภาคพื้นสนาม
– ทักษะการสังเกต
– ทักษะการแก้ไขปัญหา
– ทักษะการสื่อสาร

การเรียนต่อ

สามารถเรียนต่อในสาขาเฉพาะทางด้านพฤกษศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระดับบัณฑิตศึกษา

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

รายการอ้างอิง

อื่น ๆ 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT: National Biobank of Thailand) (https://nbt.or.th/)
ติดตามข่าวสารการสมัครงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment)
(http://www.qsbg.org/webbgo/Database/Jobsnews/index.asp)