นักคณิตศาสตร์ประกันภัย


นักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นผู้ที่คอยประเมินวิเคราะห์รูปการณ์ในอดีต โดยใช้ศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างคณิตศาสตร์และศาสตร์ทางด้านสถิติ พร้อมทั้งนำข้อมูลมาจำลองรูปการณ์ในอนาคต ให้เป็นเหตุผลในรูปของตัวเลข เป็นผู้จัดการความเสี่ยงภายในบริษัท รวมถึงเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจ เช่น
การออกแบบตั้งราคาประเมิน การจัดการการทำสัญญาประกันภัย หรือเป็นที่ปรึกษาทางด้านการดำเนินงานทางธุรกิจ เป็นต้น เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน พร้อมทั้งมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ทำให้อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นหนึ่งในอาชีพที่น่าสนใจในปัจจุบัน

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในประเทศไทย จากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2551 ที่กำหนดว่า บริษัทประกันต่างๆ จะต้องมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเซ็นต์รับรอง และผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตวิชาชีพเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ต้องสำเร็จการศึกษาทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามหลักสูตรปริญญาตรีหรือสูงกว่า สามารถสอบผ่านวิชาที่คปภ. กำหนดจากสถาบันการศึกษาที่ก.พ. รับรอง และทำงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือสถิติที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นสมาชิกระดับเฟลโล (Fellow) ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ คปภ. ประกาศกำหนด* และจะต้องเป็นผู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ และทิศทางของโลกธุรกิจ รวมถึงเรื่องราวทางสังคม กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์อีกด้วย

*อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับกฎหมาย / ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(https://www.oic.or.th/th/node/91216)

ทักษะและประสบการณ์

– มีความรู้พื้นฐาน ด้านคณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี 
– มีความรู้พื้นฐาน ด้านการบริหาร และการจัดการ 
– ทักษะการแก้ไขปัญหา
– ทักษะการวางแผน วิเคราะห์และประเมินระบบ
– ทักษะการสื่อสาร

การเรียนต่อ

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

รายการอ้างอิง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, นักคณิตศาสตร์ประกันภัย. แหล่งที่มา :  https://www.oic.or.th/th/node/91216 สืบค้น เมื่อ 29 มีนาคม 2564

อื่น ๆ