science

นักธรณีศาสตร์ผู้ช่วย

นักวิจัยกีฏวิทยา

นักธรณีฟิสิกส์ (ปิโตเลียม)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

นักธรณีศาสตร์ผู้ช่วย

นักสื่อสารวิทยาศาสตร์

นักฟิสิกส์

นักพฤกษศาสตร์

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

นักกีฏวิทยา