preeyanuch mar

ผู้สื่อข่าว (NEWS Reporter)

วิศวกรแท่นขุดเจาะน้ำมัน (Engineering drilling rig)

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการเมืองและเศรษฐกิจ

นักกิจกรรมบำบัด

วิศวกรฝ่าย Logistic Planning & Control

เจ้าของธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ออร์แกนิก

นักวิชาการโภชนาการ