สายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


สายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ “ไอที” (information technology: IT) คือสายงานที่ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดดำเนินการข้อมูล โดยสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เช่น เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในและภายนอกองค์กร เรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดในด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี เรียนรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายเชิงประยุกต์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต