วิศวกรข้อมูล


วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) เป็นผู้ทำหน้าที่ในการคัดเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อนำมาจัดรูปแบบของข้อมูลให้มีความเหมาะสมในการนำไปใช้ ซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญในบริษัทที่ให้บริการวิเคราะห์ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ที่ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรธุรกิจ โดยมีกระบวนการโลจิสติกแบบครบวงจร ข้อมูลที่ได้มาจากการจัดรูปแบบของวิศวกรข้อมูลจะถูกนำไปใช้โดยฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและฝ่ายสร้างโมเดลธุรกิจ เพื่อสร้างเป็นภาพใช้ในการสื่อสาร สร้างเป็นรายงาน หรือผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าต่อไป นอกจากการทำงานกับข้อมูลแล้ววิศวกรข้อมูลยังมีหน้าที่สำคัญในการจัดประชุมภายในทีม ประชุมกับลูกค้า เพื่อรับโจทย์ความต้องการของลูกค้า และพัฒนาโปรแกรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การเตรียมตัวสู่การเป็นวิศวกรข้อมูล จะต้องเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ดังนี้
– มีผลการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ SQL (Structured Query Language) ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ
– มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีเนื่องจากการทำงานกับโปรแกรมส่วนใหญ่ต้องติดต่อทีมงานต่างประเทศ
– เริ่มต้นการทำงานจากการฝึกงาน (Internship) ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
– ในการสมัครงานนอกจากจะต้องมี Résumé ที่แสดงออกถึงการมีทักษะด้าน SQL แล้ว ต้องมีการเตรียมตัวรับการทดสอบเชาวน์ปัญญา (Logic Test) ทดสอบภาษาอังกฤษ และทดสอบภาษา SQL ด้วย

ทักษะและประสบการณ์

– ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
– ทักษะ SQL Structured Query Language
– ทักษะการทำงานเป็นทีม
– ทักษะการสื่อสาร

การเรียนต่อ

หากต้องการความก้าวหน้าทางสายอาชีพสามารถพัฒนาตนเองโดยการเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ DATA ANALYTICS เช่น MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT จากมหาวิทยาลัยมหิดล (https://graduate.mahidol.ac.th/inter/?p=curriculum&id=3801M04S)

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

คลิปวิดีโอที่แนะนำ


แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า: Data Engineer
https://careers.mahidol.ac.th/ep4_data-engineer/

บทเรียนแนะนำจาก LinkedIn Learning


Data Engineering Foundations (By Harshit Tyagi)
https://www.linkedin.com/learning/data-engineering-foundations/what-is-data-engineering?u=91782594

รายการอ้างอิง

We Mahidol. (2021, July 6). Data Engineer [Video file]. Video posted to https://careers.mahidol.ac.th/ep4_data-engineer/

อื่น ๆ