นักพัฒนา AI Chatbot


นักพัฒนา AI Chatbot  คือ ผู้พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของหน่วยงาน เพื่อจำลองบทสนทนาของมนุษย์ ให้สามารถพูดคุยหรือสื่อสารกับมนุษย์ผ่านทางเสียงหรือข้อความแบบทันทีทันใด  สามารถตอบคำถาม ให้ข้อมูdล ให้ความช่วยเหลือ ให้ความบันเทิง

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

นักพัฒนา AI Chatbot  เป็นอาชีพที่มีความต้องการของบริษัททั้งภาครัฐและเอกชน โดยอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สามารถต่อยอดหรือปรับเปลี่ยนไปสายงานที่ใกล้เคียงได้ เช่น Web Developer, Mobile application, QA Engineer, Software Engineer, นักพัฒนาระบบสารสนเทศ, นักพัฒนาซอฟต์แวร์, นักวิทยาการข้อมูล (Data Science), นักพัฒนาระบบด้านอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (Internet of Things), นักพัฒนาระบบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (cybersecurity) นอกจากนี้อาชีพโปรแกรมเมอร์ยังสามารถเริ่มต้นจากการรับเขียนโปรแกรม และเปิดบริษัทเป็นของตนเอง

ทักษะและประสบการณ์

– Programming Skills/Application Development การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
– ความรู้ในการโต้ตอบหรือเชื่อมต่อกับ facebook กับ LINE 
– การประยุกต์ความรู้ไปใช้ในงานได้หลากหลาย
– ทักษะการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ

การเรียนต่อ

– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

รายการอ้างอิง

– การประยุกต์ใช้งาน Chatbot
https://www.scimath.org/article-technology/item/10452-chatbot

อื่น ๆ 

ความรู้ที่ได้ในชั้นเรียนมีส่วนช่วยเสริมอะไรในการทำงาน
– สิ่งที่จำเป็นคือการได้เรียนรู้การทำงานของฮาตแวร์ การใช้งานในโปรแกรมต่าง ๆ การเขียนโปรแกรม 
– การได้รับโอกาสและการสนับสนุนจากคณะในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันเพิ่มเติมทักษะนอกชั้นเรียน
– การทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ประกอบด้วย
   การฝึกงานเริ่มจากการคิดก่อนว่าเราอยากจะทำงานอะไรในอนาคต แล้วเราก็เลือกสถานที่ฝึกงานให้ตรงกับความต้องการของเราจริง ๆ (อย่าเลือกเพราะว่า อยากให้ฝึกงานจบเร็ว ๆ ผ่านง่าย ๆ)
การเข้าร่วมแข่งขัน เป็นการพิสูจน์ความสามารถของตัวเอง และจะทำให้เรามองเห็นตัวเองว่าความสามารถของเราอยู่ระดับไหน และการได้มองเห็นคนอื่น สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเขาไปถึงไหนกันแล้ว
ความท้าทายของอาชีพสาย IT