นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล


นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือสามารถเรียกอีกชื่อได้ว่า นักวิทยาการข้อมูล เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการตั้งคำถามพร้อมวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนำเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติเข้ามาทำความคุ้นเคยกับข้อมูลและใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อให้ได้คำตอบที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร พัฒนาสังคม รวมไปถึงสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และพลิกโฉมธุรกิจได้

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

ลักษณะการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล จะเริ่มจากการตั้งคำถามที่ถูกและตรงจุด ต่อมาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้เทคนิค Visualization คือ การนำข้อมูลมาพล็อตเป็นกราฟ รูปภาพ ให้เข้าใจง่ายขึ้นต่อมานำมาพัฒนาแบบจำลองที่แสดงความเป็นจริงของข้อมูลได้ โดยการนำข้อมูลมาผสมผสานกับการพัฒนา software การใช้ความรู้ operation research ต่อมาใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์นั้นตอบคำถาม สุดท้ายนำคำตอบหรือ Data insight ที่ได้มานั้นไปใช้ประโยชน์ เช่น การนำคำตอบที่ได้ไปใช้วางแผนกลยุทธ์การตลาด เป็นต้น
ดังนั้นการเตรียมตัวสำหรับเส้นทางนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ขั้นแรกจะต้องตั้งคำถามจากข้อมูลได้ ซึ่งเป็นคำถามที่ก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้น ชอบกระบวนการทางคณิตศาสตร์และตัวเลข เช่น การคิดวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงต้องเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็น พยายามอยากหาคำตอบอยู่เสมอกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวอยู่เสมอ และสำคัญที่สุดจะต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องของทักษะและความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ทักษะและประสบการณ์

Hard Skill ทักษะเฉพาะทางในสายงาน Data Scientist
– ทักษะความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
– ทักษะความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ 
– ทักษะความรู้ด้านธุรกิจ และความรู้ในเรื่องเฉพาะทางที่เกี่ยวกับองค์กรที่เราอยากร่วมงานด้วย เช่น หากเราอยากร่วมงานกับธนาคาร ก็จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวด้านการเงิน หรือหากเราอยากร่วมงานกับธุรกิจการแพทย์ ก็จะต้องมีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับการแพทย์
Soft Skill ทักษะด้านอารมณ์และสังคม
– ความอยากรู้อยากเห็น ความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– ความสามารถในการสื่อสาร เช่น การสื่อสารข้อมูลให้เห็นภาพ (Data Visualization)
– ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดเวลา

การเรียนต่อ


แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

รายการอ้างอิง

ธนาคารไทยพาณิชย์, เจาะลึกเบื้องหลังอาชีพ Data Scientist สายแบงค์ ในโลกที่อนาคตขึ้นอยู่กับข้อมูล. แหล่งที่มา :
https://careers.scb.co.th/th/life-at-scb/detail/scb-data-analytics-article/
สืบค้นเมื่อ 24 มีนาคม 2564

Madecraft and Michael Galarnyk. (2021, March 24). 15 Tips for Landing a Data Science Job. [Video file]. Video posted to
https://www.linkedin.com/learning/15-tips-for-landing-a-data-science-job/introduction

อื่น ๆ