สายงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นักกายภาพบำบัดทางด้านกีฬา

ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย

นักกิจกรรมบำบัด

นักวิชาการโภชนาการ

ทันตแพทย์

นักผลิตสื่อทางการแพทย์

นักกายอุปกรณ์