นักผลิตสื่อทางการแพทย์


นักผลิตสื่อทางการแพทย์ (Medical Education Media Producer) เป็นผู้ผลิตสื่อทางการแพทย์ เช่น ภาพนิ่ง, วิดีโอ, ภาพวาด, แอนิเมชัน และโมเดล เป็นต้น โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะ เพื่อเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านการแพทย์ให้กลายเป็นสื่อที่เข้าใจได้ง่าย สามารถผลิตสื่อออกมาได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และเป็นสื่อที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยมีลักษณะการทำงานที่แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ

1. การทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อออกแบบสื่อที่จะนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน เช่น วิดีโอแสดงขั้นตอนการเตรียมยา, วีดิโอแสดงขั้นตอนการผ่าตัด และผลิตสื่อต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ และตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน โดยนักผลิตสื่อทางการแพทย์จะต้องศึกษาหาความรู้ทางการแพทย์เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อนำมาใช้ในการเตรียมผลิตสื่อได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ในการทำงานจะต้องมีการสื่อสารโดยใช้ Technical Term ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ในการทำงานอยู่เสมอ

2. การทำงานในเบื้องหลัง เช่น การลงสถานที่เพื่อปฏิบัติงานผลิตสื่อ เช่น การถ่ายรูป การถ่ายวิดีโอในสถานที่จริง การตัดต่อ ไปจนถึงการนำสื่อที่ผลิตออกมาไปใช้งานจริง

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การเตรียมตัวสู่การเป็นนักผลิตสื่อทางการแพทย์ จะต้องเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ดังนี้
– การเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษ
– การเตรียมตัวทำ Portfolio และ Resume ถือเป็นขั้นตอนการเตรียมตัวที่สำคัญมากสำหรับการประกอบอาชีพในสายงานนี้ เนื่องจาก Portfolio จะแสดงถึงสไตล์การทำงาน และประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของเรา
– ควรศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานเพิ่มเติมอยู่เป็นประจำ ทั้งความรู้ทางการแพทย์ และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อชนิดต่าง ๆ เพื่อการต่อยอดในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันมีเทคนิคการผลิตสื่อที่อัพเดทใหม่อยู่เสมอ

ทักษะและประสบการณ์

– ทักษะการวาดภาพ (Sketch, Drawing, และ digital paint เป็นต้น)
– ทักษะการถ่ายภาพ
– ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
– ทักษะการสื่อสาร และแปลงข้อมูลดิบเพื่อสื่อสารออกมาเป็นภาพ
– ทักษะการผลิตสื่อที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
– ทักษะการเล่าเรื่อง
– ทักษะการวางแผน
– ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์

การเรียนต่อแหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

รายการอ้างอิง

We Mahidol. (2021, July 5). นักผลิตสื่อทางการแพทย์ [Video file]. Video posted to
https://careers.mahidol.ac.th/ep3_medical-media/

อื่น ๆ