ทันตแพทย์


ทันตแพทย์ (Dentist) ทำหน้าที่ดูแลและรักษาโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่องปากและฟัน รวมถึงการผ่าตัดเล็ก และผ่าตัดใหญ่เฉพาะทาง เช่น ผ่าตัดกราม เป็นต้น สำหรับทันตแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐอาจได้รับมอบหมายหน้าที่ในการบริหารงานและทำงานเอกสารเพิ่มขึ้น สำหรับคลินิกเอกชนอาจได้รับมอบหมายหน้าที่ในการบริหารงาน การจัดการสินค้า การทำการตลาดผ่านการทำสื่อให้ความรู้ทางวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ที่ดูแลอยู่ รายได้เริ่มต้นสำหรับทันตแพทย์ใช้ทุนจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่นบาท ซึ่งเกิดจากเงินเดือน ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติให้คลินิกภายนอก ค่าเบี้ยเลี้ยงในถิ่นทุรกันดาร ส่วนคลินิกเอกชนจะมีการประกันรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 3,000 บาท การเติบโตในสายงานสามารถทำได้ผ่านการเรียนต่อเฉพาะทาง เพื่อเลื่อนระดับเป็นทันตแพทย์ เชี่ยวชาญ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ หรือเปลี่ยนสายงานเป็นทันตแพทย์นักวิจัย

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

เนื่องจากเป็นวิชาชีพเฉพาะทางผู้สมัครงานสามารถใช้ทรานสคริปเข้าไปติดต่อในโรงพยาบาลหรือคลิกนิกที่ตนเองสนใจได้ทันที แต่ขอให้พิจารณาเรื่องความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ และปฏิสัมพันธ์จากบุคลากรของหน่วยงานนั้นๆเป็นหลัก สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้ท่านเข้ากลุ่ม LINE ทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ที่รุ่นพี่ศิษย์เก่าใช้ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานเพื่อรับรุ่นน้องเข้าไปร่วมงานกัน

การสัมภาษณ์มีทั้งแบบปกติและแบบทดลองงาน เนื่องจากเป็นวิชาชีพเฉพาะทาง บางสถานประกอบการอาจจะให้ทดลองทำงานจริงในวันสัมภาษณ์งาน เพราะการได้ทำงานจริงจะทำให้ผู้สมัครงานได้สัมผัสสถานที่ทำงานและอุปกรณ์ในการทำงานว่าเป็นไปตามความต้องการของตนเองหรือไม่ ส่วนทางผู้สัมภาษณ์จะตรวจสอบการปฏิสัมพันธ์ของผู้สมัครงานกับคนไข้ ว่ามีความรู้และความตั้งใจในการรักษา หรือไม่ เพื่อใช้ในการตัดสินใจรับเข้าทำงาน

ทักษะและประสบการณ์

– จรรยาบรรณวิชาชีพและการรักษามาตรฐาน
– ทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะการพูด
– ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เช่น ภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากในประเทศมีคลินิกที่ต้องการทันตแพทย์ที่ใช้ภาษาเฉพาะเจาะจงอยู่ และมีตำแหน่งงานรองรับเป็นจำนวนมาก
– ทักษะการบริหารจัดการ

การเรียนต่อ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโทและเอกไว้มากมาย เช่น
สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ
สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) และ สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ เป็นต้น
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=curriculum

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

คลิปวิดีโอที่แนะนำ


แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า: ทันตแพทย์
https://careers.mahidol.ac.th/ep9-dentist/

รายการอ้างอิง

We Mahidol. (2021, Aug 9). ทันตแพทย์ [Video file].  Video posted to https://careers.mahidol.ac.th/ep9-dentist/

อื่น ๆ