wiriya auyjaroen

วิศวกรวิจัยและพัฒนา

Workshop “Wordpress”

ผู้จัดการโครงการ

นักประชาสัมพันธ์

นักธรณีฟิสิกส์ (ปิโตเลียม)

Highlight ตอนที่ 14 Research Engineer

Highlight ตอนที่ 13 Project Manager

Highlight ตอนที่ 12 นักประชาสัมพันธ์

Highlight ตอนที่ 11 นักธรณีฟิสิกส์

Workshop “Designing your life เพราะชีวิตออกแบบได้”