สัตวแพทย์


สัตวแพทย์ หรือ “หมอรักษาสัตว์” เริ่มทีมีการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2447 โดยกระทรวงเกษตราธิการ โดยหน้ามีหน้าที่ให้การรักษา ตรวจโรค และป้องกันโรคในสัตว์  ด้วยการใช้ยาหรือผ่าตัดสัตว์ทุกชนิดที่เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ  และเป็นผู้มีความรู้ ในการดูแลสุขภาพสัตว์ การบำบัดรักษาโรคสัตว์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ สามารถให้คำแนะนำเจ้าของสัตว์ในด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง การให้อาหาร การผสมพันธุ์ และการเลี้ยงดูทั่ว ๆ ไป  รวมถึงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางสัตวแพทย์เพื่อทำการวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพให้แก่สัตว์ เพื่อให้พวกเขามีชีวิตรอดและมีสุขภาพที่แข็งแรง

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตของมหิดล มีการเรียนคู่กับงานวิจัย  ในการเรียนชั้นปีที่ 1 จะเรียนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม จะได้เรียนรวมกับกลุ่มคณะแพทยศาสตร์  และเมื่อขึ้นปี 2 – 3 จะได้เรียนหลักวิชาการทางสัตวแพทย์ การดูแลสัตว์เลี้ยง ระบบนิเวศสัตว์ป่ากับการอนุรักษ์  และชั้นเรียน ปีที่ 4 – 5 จะเรียนด้านเฉพาะทางสัตวแพทย์ เช่น การตรวจวินิจฉัยโรคทางคลินิก การส่งเสริมและสนับสนุนวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง สัตวแพทย์สาธารณสุข การจัดการปศุสัตว์ การผลิตสัตว์เพื่อบริโภคและเพื่อการอนุรักษ์ การวิเคราะห์และวิจารณ์โครงการวิจัยต่างๆ และชั้นปีที่ 6 จะได้ทำวิจัยทางสัตวแพทย์ในสาขาที่สนใจ การเขียนรายงาน วิชาชีพบังคับ  การเรียนการสอนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่นี่ มีจุดเด่น คือ เน้นเรียนเกี่ยวกับสัตว์ป่า การอนุรักษ์

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

สัตวแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล จะสามารถเปิดโรงพยาบาลหรือคลินิก เป็นกิจการของตัวเอง,ประจำคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ , ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ เช่น ยา อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ, รับราชการ กรมปศุสัตว์, สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม , ฯลฯ

ทักษะและประสบการณ์

ทักษะการสื่อสารที่ใช้ในการอธิบายและแนะนำการรักษาให้แก่เจ้าของสัตว์ ทักษะความชำนาญเช่น การควบคุมการทำงานของมือให้ถูกต้องแม่นยำในการผ่าตัดและการรักษาอื่นๆ ทักษะการตัดสินใจที่เด็ดขาดเพราะต้องตัดสินชีวิตของสิ่งมีชีวิต และต้องศึกษาและทดสอบเพื่อให้มั่นใจผลลัพธ์ในการรักษาที่ดี ทักษะการแก้ไขปัญหาและวินิจฉัยโรคของสัตว์ให้แม่นยำ การทดลองรักษาด้วยวิธีที่หลากหลาย เพื่อรอดูผลการตอบสนองของการรักษา ในหลาย ๆ ครั้ง โดยการแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาสัตว์ป่วยให้ดีที่สุด

การเรียนต่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

เรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เป็นยังไง ตอนที่ 1 [by We Mahidol]
https://www.youtube.com/watch?v=BX-82aRDKQI

รายการอ้างอิง

บริษัท อัพบีน จำกัด 
https://www.u-review.in.th/th/edu/39
บริษัท อัพบีน จำกัด

https://www.admissionpremium.com/adplanning/fac?id=20150911135458QJCr0qY
ทรูปลูกปัญญา

http://www.trueplookpanya.com/explorer/occupation-step3/14
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
https://vs.mahidol.ac.th/th/bachelor-degree.html
การเข้าศึกษาต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์

https://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/admission

อื่น ๆ