สายงานสัตวแพทยศาสตร์


สัตวแพทย์ หรือ “หมอรักษาสัตว์” เริ่มทีมีการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2447 โดยกระทรวงเกษตราธิการ โดยหน้ามีหน้าที่ให้การรักษา ตรวจโรค และป้องกันโรคในสัตว์  ด้วยการใช้ยาหรือผ่าตัดสัตว์ทุกชนิดที่เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ  และเป็นผู้มีความรู้ ในการดูแลสุขภาพสัตว์ การบำบัดรักษาโรคสัตว์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ สามารถให้คำแนะนำเจ้าของสัตว์ในด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง การให้อาหาร การผสมพันธุ์ และการเลี้ยงดูทั่ว ๆ ไป  รวมถึงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางสัตวแพทย์เพื่อทำการวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพให้แก่สัตว์ เพื่อให้พวกเขามีชีวิตรอดและมีสุขภาพที่แข็งแรง